ایها المظلوم-ayohalmazloom
شعر و اشعار عاشورا امام حسین و صوت سبک و گریز اشعار
لطفاً برای جستجوی گریز های متفاوت در این مناسبت به کادر جستجوی گریز در سمت راست صفحه مراجعه فرمایید
نمایش هر صفحهمورد
کشتگان عشق، بی‌‌غسل و کفن خوابیده‌اند
سر به‌ راه دوست داده، با بدن خوابیده‌اند
 
در گلستان شهادت، یک‌به‌یک مانند گل
پاره‌پاره در جوار «ذوالمنن» خوابیده‌اند
 
در کنار شاه اقلیم امامت، روی خاک
با تن صد پاره، هفتاد و دو تن خوابیده‌اند
 
قاسم داماد و عبدالله، پهلوی حسین
با تن صد چاک و با وجه حسن خوابیده‌اند
 
سرزمین کربلا یعنی حسین‌آباد عشق
مردمانش جمله با یک پیرهن خوابیده‌اند
 
جان‌نثاران شه دین، ساکنان بزم قُرب
بی‌کس و بی‌خانمان، دور از وطن خوابیده‌اند
 
گر خزان شد گلسِتان مصطفی، فخر زمن
نو‌گلانش، تشنه‌لب در آن چمن خوابیده‌اند
 
چنگ ننْوازید امشب، لشگر! از بهر خدا
کاهل‌بیت شاه، در «بیت ‌الحزن» خوابیده‌اند
 
ای صبا! آهسته‌تر می‌ران به دشت کربلا
کودکان در خیمه با حُزن و مِحن خوابیده‌اند
 
«ساعیا»! با چشم حق‌بین، بین که یاران حسین
جمله یک روحند لیکن تن‌به‌تن خوابیده‌اند
به دشت کربلا سلطان دین را چون گذار آمد
برای قتلش از هر سو سپاه بی شمار آمد
 
هزار و نهصد و پنجاه و یک زخمش به تن وارد
ز وارون گردشی های سپهر کجمدار آمد
 
رسید ازکوفه و شامش صف اندر صف ز پی اعدا
زکرکوک وری و مصرش هزار اندر هزار آمد
 
ز داغ اکبر از اشک جگرگون دامنش گلشن
به سوک اصغر از زاری کنارش لاله زار آمد
 
فلک وارون شوی از ظلمت ای بیدادگر آخر
یزید از قتل فرزند پیمبر کامکار آمد
 
ز گردون باز ماندی کاشکی ای چرخ دون پرور
ز زین چون بر زمین آن آسمان اقتدار آمد
 
تفو ای چرخ گردون بر تو کز راه ستمکاری
حریم مصطفی بر ناقه عریان سوار آمد
 
چو اندر بزم جان دادن به نصرت کس نماند او را
پی یاری برون از مهد طفل شیرخوار آمد
 
ز سوک لاله رویان گر نبودی از چه رو لاله
به گلزار جهان زینسان به چهر داغدار آمد
 
ز قانون عزا غافل مشو یغما که در دوران
ترا از جد و باب این شیوه شیوا شعار آمد
پس از مرگ تو گیتی جاودانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
***سیه پوشد به مرگ زندگانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
تو محمل بسته زین خونخواره منزل
واویلا من از دنبال محمل
 
***خروشان چون درای کاروانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
به غیر از جعد مشکین گیسوانت
واویلا که از خون ارغوانت
 
***کسی سنبل ندیده ارغوانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
گذشت این تیر زهر آلوده پیکان
واویلا مرا از جوشن جان
 
***فغان ای آسمان زین شق کمانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
بهار هستیت از باد گستاخ
واویلا فرو بارید از شاخ
 
***نچیده یک گل از باغ جوانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
سپاه کوفه و شام از چپ و راست
واویلا پی یغما چو برخاست
 
***عزا شد انس و جان را شادمانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
چرا چون چنگ نخروشم کز ایام
واویلا ترا در حجله کام
 
***سرود ناله شد صوت اغانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
اگر خود زعفران را خنده زاید
واویلا چرا گریه فزاید
 
***مرا دیدن به چهر زعفرانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
غمت زد ای غمت ماتم جهان را
واویلا زمین و آسمان را
 
***صلای سوگ و سوگ جاودانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
مرا بعد از تو سوری سوگ فرجام
واویلا فراهم ساخت ایام
 
***سرایم با نوای نوحه خوانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
جبین دف سینه طبل افغان چغانه
واویلا ره ماتم ترانه
 
***خروش غم سرود شادمانی
واویلا واویلا صد واویلا
 
کرا شد جز تو کشته خاک هامون
واویلا کفن آغشته در خون
 
***قبای عیش و تخت کامرانی
واویلا واویلا صد واویلا
بر آفتاب یثرب افکند سایه شامی
کز صبح زستخیزش با خاکیان پیامی
 
زانداز شامیان خاست بر مکیان قیامت
ای رستخیز کبری شستن بست قیامی
 
بر نصرت شهیدان ای جان و دل خروجی
در یاری اسیران ای عقل و دین خرامی
 
زان پیش کز سرزنیش غلطد به خاک و خون تن
ای پای دل رکابی ای دست جان لگامی
 
آن کاعتنای و حرمت فرضش به کفر و اسلام
نی اعتنائی از دوست نز دشمن احترامی
 
پیکان تن گذار است گر سوی او سفیری
زوبین دل نشین است او را اگر پیامی
 
سلطان کم سپه را چون خیل جانسپاران
ای قوم احتشادی ای مردم احتشامی
 
درکار او نه ای سخت ای تن مگر زجاجی
بر حال او نه ای نرم ای دل مگر رخامی
 
از تیپ سفله ساران سلطان خسروان را
کار سپه شد از نظم ای فوج شه نظامی
 
سگهای شام بی حصر شیر حجاز محصور
گرگان به بوی آهو در پاسش اهتمامی
 
شاهان بی سپه را ای خیل اتفاقی
خونهای بی گنه را ای جمع انتقامی
 
ترسم شب آوری روز بر آفتاب بطحا
ای صبحدم درنگی ای شامگه دوامی
 
ای نینوا ستودم میدان خاصگانت
نی نی بدین قیامت تو رستخیز عامی
 
نیلت به دجله خونخیز هان ای فرات تا چند
بر قبطیان حلالی بر سبطیان حرامی
 
در پای کشتگانت خون از دریغ بفشان
آبی زچشمه چشم در حلق تشنه کامی
 
ز ابنای دین به کیهان نام و نشان بر افتاد
کفر است اگر بماند از ما نشان و نامی
 
از دود کلک یغما اصناف خشک و تر سوخت
آتش چو در نی افتاد چه پخته ای چه خامی
ناوک کینه در کمان لشکر فتنه در کمین
گاه زغش به سرنگون گه زعطش به لب نگین
 
دست گسسته از فلک پای شکسته از زمین
از در مهلت و امان از پی ناصر و معین
 
***ایل علی مرتضی آل محمد امین
 
خون حواشی و حشم خاک موالی و حشر
ریخت به خاک تن به تن رفت بباد سر به سر
 
میر مصاف نینوا با لب خشک و چشم تر
بست به نفس محترم ساز جهاد را کمر
 
***باد صبا به زیر ران جان جهان به روی زین
 
تاخت دو اسبه یک تنه بر صف خصم ده دله
تیغ یلی به چنگ در رخش مجاهدت یله
 
شیر گرسنه در غنم گرگ گسسته در گله
صورت تیغ و توسنش معنی برق و زلزله
 
***عاقبت آسمان عز خوار فتاده بر زمین
 
سست رگان شام را ساخت زمانه سخت پی
حمله ور از چهارسو با شل و خشت و تیغ و نی
 
آن به هوای مرزشام این به خیال ملک ری
پهن فراخ آرزو تنگ گرفته گرد وی
 
***طعنه زن این به کعب نی زخمه آن به تیغ کین
 
چرخ ستاد از روش، خاک فتاد از سکون
توفت سمک به تاب وتب خفت فلک به خاک و خون
 
هوش ز مغز منقطع عقل ملازم جنون
سیرت دهر منقلب وضع زمانه واژگون
 
***آنکه قیامتش لقب کرد قیام راستین
 
خیل حرامی از شره رانده برون ز چارسو
پشت به حرمت نبی در به حرم نهاده رو
 
اهل حرم شکسته دل خسته جگر گشاده مو
زیور و جامه و حلی رفته به غارت عدو
 
***بسته به چشم درفشان عقد جواهر از جبین
 
نهب گران کوفه را دست به غارت آشنا
از بر این سلب ستان وزسر آن حلی ربا
 
از حرم خدایگان رفته به بار کبریا
ویله زار بی کسان لیک به گوش اشقیا
 
***بانگ سرود خار کن ناله چنگ رامتین
 
سبز عمامه تو را چرخ سیاه طیلسان
ساخت به خون حلق سرخ از در کام ناکسان
 
گشت تبه گل از خسک لاله بکاست از خسان
زانده آنکه مانده ام جیش ترا ز واپسان
 
***می کشدم نفس نفس حسرت روز واپسین
 
بار بود به دوش تن سر که نه در بپای تو
با لب خشک و چشم تر رفتی و در عزای تو
 
***ماند به چشم خون چکان یغما و آه آتشین
خود چگویم ای دل اندر این رزیت چون شوی چون
از گزند مالش سر پنجه غم خون شوی خون
 
گر درین ماتم نبارد بر به روی از مخزن دل
چیست اشک بسدین در خاک خواری گنج قارون
 
غیر حرق و غرق ماهی تا به ماه، مه تا به ماهی
خود چه باشد سود آه آتشین با چشم گلگون
 
گر خرامد سیل اشک خاکیان زین دست در پا
موج خون هر چشمزد گردن کشد بر اوج گردون
 
معنی این ماجرا صورت نبندد حاش لله
کآنچه اندر گفت آید نیست جز افسانه و افسون
 
قاتل ابنای زنا، مقتول نخبه آل عصمت
انس تا جن تعزیت گر بزم ماتم ربع مسکون
 
فاش اگر می رفت خون کشتگان کشور به کشور
جاودان شط فرات آمیختی با رود جیحون
 
راستی را با قیام رستخیز این قیامت
خاک و گردون را درنگ و جنبشی باید دگرگون
 
نوعروسان را زتاب تشنگی رخسار کاهی
شیرمردان را ز زخم تیغ و خنجر چهره گلگون
 
زخم ناسور شهیدان را سرشک تست مرهم
زانکه چاره زهر قاتل راست ناید جز به افیون
 
چار چیز از دولت اسلام خواهم بی تکلف
عزم کسری جیش خسرو فال جم فر فریدون
ای تشنه لبان را سر و سردار حسینم
سردار حسینم
 
وی بر شهدا سرور و سالار حسینم
سردار حسینم
 
ای شخص تو را با همه اقبال پناهی
در موکب شاهی
 
حسرت سپه اندوه سپهدار حسینم
سردار حسینم
 
ترسم که کند خاک عزا بر سر ایام
سوگ تو سرانجام
 
با کاوش این لشکر خونخوار حسینم
سردار حسینم
 
تا زمزمه سوگ تو برخاست به عالم
بنشست به ماتم
 
از صومعه تا خانه خمار حسینم
سردار حسینم
 
جز پیکر مجروح تو ای گلبن بی آب
ازتیر جگر تاب
 
که شنید که از گل بدمد خار حسینم
سردار حسینم
 
با سرو سزد نخل دلارای تو مانند
ای شاخ برومند
 
سرو آرد اگر تیغ و سنان بار حسینم
سردار حسینم
 
تا غنچه سیراب تو آورد سمن بر
بر رست ز عبهر
 
کیهان همه را سوری و گلنار حسینم
سردار حسینم
 
در پای سمندت سر و جان کردمی ایثار
پیش از همه انصار
 
بودی اگرم رخصت پیکار حسینم
سردار حسینم
 
نگذاشتمی پنجه گشودن پی آورد
در پهنه ناورد
 
با شیر نیستان سگ بازار حسینم
سردار حسینم
 
کی راست چمیدی به حرم چهره به خون رنگ
از معرکه جنگ
 
گلگون تو با زین نگونسار حسینم
سردار حسینم
 
دادم به گرفتاری اعدا زن و فرزند
چه خویش و چه پیوند
 
تا دوده عزت نشدی خوار حسینم
سردار حسینم
 
طول املم بر به فدای تو چو دل بست
کوته نکنم دست
 
تا جان نکنم در سر این کار حسینم
سردار حسینم
 
تو کشته و من زنده سزد تا به قیامت
بر وجه غرامت
 
بنشینم اگر روی به دیوار حسینم
سردار حسینم
 
تنها نه من این مایه بد و نیک که هستند
یک رشته گسستند
 
در ماتم تو سبحه و زنار حسینم
سردار حسینم
 
با ما ز سرشک مژه وین آه فلک گرد
پیداست چه ها کرد
 
اندوه تو پنهان و پدیدار حسینم
سردار حسینم
شکوه از چرخ ستمگر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
گله از گردش اختر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
غم عباس بلاکش چکشم گر نکشم
چکشم گر نکشم
 
ناله بر حسرت اکبر چه کنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
شیرمردان ولایت همه چو آهو بچگان
چنگ فرسود سگان
 
گله ز اهمال غضنفر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
رنج ناکامی قاسم چه برم گر نبرم
چه برم گر نبرم
 
یاد محرومی اصغر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
موج خون بر طرف افکند چو ناچیز صدف
در دریای نجف
 
دیدگان لجه گوهر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
آه بر خواری خواهر چه کشم گر نکشم
چه کشم گر نکشم
 
گریه در سوک برادر چه کنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
آنچه بر آل علی کینه و عدوان وعناد
رفت ز اولاد زیاد
 
داوری پیش پیمبر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
سنگ از این غایله بر دل چه زنم گر نزنم
چه زنم گر نزنم
 
خاک از این واقعه بر سر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
تن شاهی که فراز فلکش پای گهست
خفته بر خاک رهست
 
خاک با چرخ برابر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
سر به زنجیر اسیری چه دهم گر ندهم
چه دهم گر ندهم
 
گردن آماده چنبر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
کودکان بسته زنجیر و زنان خسته بند
دختران در به کمند
 
التجا جانب مادر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
دل به بیداد اعادی چه نهم گر ننهم
چه نهم گر ننهم
 
صبر برغارت لشکر چه کنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
هر قدم زخمه دیگر چه خورم گر نخورم
چه خورم گر نخورم
 
هر نفس ناله دیگر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
میل در دیده از این غم چه کشم گر نکشم
چه کشم گر نکشم
 
نیل از این عارضه در بر چکنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
 
والی هیچ بها را که در این خیل رهی است
سر صاحب کلهی است
 
خاکپای تواش افسر چه کنم گر نکنم
چکنم گر نکنم
کوه و صحرا خصم و شاه کم سپه تنها دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
قلب ایمان را شکست و نصرت اعدا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
آه کز بی دولتان دین به دنیا باخته
تاخته گشت کارش ساخته
 
پادشاه کشور دین خسرو دنیا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
آنکه اجزای زمین و آسمان بالا و پست
هر چه هست جز بد و صورت نبست
 
در لگدکوب سپهرش خاک شد اعضا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
خاکیان را دست بر لب تا رود گردون به تاب
زالتهاب تا شود گیتی خراب
 
قدسیان را آستین بر چشم خون پالا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
شهسواری را که چرخ ادهم سزد انجم ستام
رخش گام ساکن آمد از خرام
 
اشهب و گلگون مهر و مه جهان پیما دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
شاهباز اوج دولت را همایون مرغ جان
صعوه سان زاعتساف کرکسان
 
جاودانی آشیان در بنگه عنقا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
جامه بر جسمی قبا کآمد نبی را پیرهن
بی کفن چرخ و گیتی را به تن
 
خلعت اکسون فسوس و کسوت دیبا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
مهر با کین ماه بی مهر اختر گیتی فروز
رحم سوز شب سیه تاریک روز
 
چرخ دشمن بخت وارون خصم بی پروا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
بنده وار آزاده قومی را که بند از پا و دست
هر که هست رحمت ایشان شکست
 
قید کین بر دست و زنجیر ستم بر پا دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
 
گشت چون یغمای ترکان ستم با تیغ و نی
جان وی در هوای ملک ری
 
ایمن از تاراج خوان هستی یغما دریغ
وا دریغ نصرت اعدا دریغ
نوری که در لطافت از سایه تن بتابش
کوکب فکند عریان پیکر در آفتابش
 
در پهنه بعد کشتن بر نی پس از بریدن
سر رفت بر سپهرش تن سود بر ترابش
 
آن تن که خاک او عرش پامال بی حسابان
بر فرق آسمان خاک و این طرفه احتسابش
 
در تاب تشنه کامی و از اشک تشنه کامان
چون پا نهاد در خون از سر گذشت آبش
 
از خون حلق ابطال بحری روان که در وی
افلاک کمترین موج انجم کمین حبابش
 
از برق آه اطفال شیب و فراز کیهان
چون جان تشنه کامان پیکر در التهابش
 
در حجله گر عروسی دامادی ار به تختی
خاکش به دیده سرمه دستان به خون خضابش
 
آن کش ز مزرع سور نامد نصیب مشتی
از خرمن مصیبت خروارها نصابش
 
گردون کینه پرورد در مهر این درنگش
بدخواه مهر پرداخت بر کین آن شتابش
 
آن سیل اشک بر خاک جاری تر از فراتش
این تیر آه بر چرخ پران تر از شهابش
 
گر محملی شکستند در یکدگر ستونش
ور خیمه ای گسستند بر یکدگر طنابش
 
گر دختری به زنجیر گیسو حفاظ گردن
ور مادری به چنبر کف ها به رخ نقابش
 
گر بسته ای سواره ور خسته ای پیاده
آن لطمه عنانش و این صدمه رکابش
 
آن آه شعله خیزش در سینه آتش صرف
این اشک دجله انگیز در دیده خون نابش
 
آن کآشناش از دور چشم مشاهدت کور
نزدیک دید و روشن بیگانه بی حجابش
 
گر بسته ای بلاسنج از رنج رحلت آزاد
بار اقامت افتاد چون گنج در خرابش
 
در آن خرابه محتاج بیماری ار به درمان
از پاره جگر قوت وز خون دل شرابش
 
از خواب و خورد گوید گر بینوا یتیمی
بر خاک و خون فراهم سامان خورد و خوابش
 
یغما به حشر نارد هیچ از محاسبت باک
چون محتسب تو باشی چه اندیشه از حسابش
زاده زهرا به کام زاده مروان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
***آن به عزت این به خواری این ببین و آن نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
اهل مروان تیغ بر کف آل یاسین نقد جان
زین و آن گر نظر داری عیان
 
***نفی حق اثبات باطل کفر بین ایمان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
اولش خواندند و کردند عاقبت از آن جناب
منع آب زمره دور از حساب
 
***شرم چشم میزبان بین حرمت مهمان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
این به رغم آفتاب شرع گردد از جفا
و از وفا آن به کام اشقیا
 
***مهر و کین ولطف و قهر زهره و کیوان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
بدعت اشرار با رونق پذیرای مزاج
و از لجاج شرع احمد بی رواج
 
***خاک کفر و ملک دین آباد بین ویران نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
مظهر شکل مه نو عکس تیغ اهل شام
تشنه کام آهوی بیت الحرام
 
***می زند حنجر به خنجر عید بین قربان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
هین زخون کشتگان از سیل مژگان ملک
از سمک تا فراز نه فلک
 
***یم نگر طوفان غم بین دجله بین طوفان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
راس پاک فارس مضمار دین سالار حی
بهر ری می زند با چوب ونی
 
***میر میدان هوس را گوی بین چوگان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
در بر و فرق علی جائی هم آغوش نثار
دلفگار خفته بر سنجاب خوار
 
***نی نگر تیغ ستم بین تیر بین پیکان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
کرده دستان را زخون مخضوب بی رنگ از حنا
ز ابتلا صهر شاه کربلا
 
***چرخ نیلی رنگ را نیرنگ بین دستان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
در میان خاک و خون جسم و سری چند ای عجب
تشنه لب بعد صدرنج و تعب
 
***بی کفن دور از بدن افتاده بین غلطان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
از مژه و از سینه آنان را که ماهی تابه ماه
از گناه برده بر ایشان پناه
 
***شد به ماهی رفت بر مآه اشک بین افغان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
سال و مه خفاش و ش مستور همچون آفتاب
بی نقاب دختران بوتراب
 
***حرمت آل زنا بین عزت اعیان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
وه چه با عصمت عیون آوخ چه بی عفت لبان
هر زمان از قضای آسمان
 
***آن زغم این از طرب گریان ببین خندان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
بی حفاظی چند را عفت طرازی چند را
با نوا با دو صد رنج وعنا
 
***ظلمت آسا نو روش پوشیده بین عریان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
اهل بیت مصطفی را داده در ویرانه جا
از جفا منعمان شام را
 
***با غریبان حجاز اکرام بین احسان نگر
آه آه گردش دوران نگر
 
نیست یغما نوح اما از دل و مژگان به هم
دمبدم از غم فخر امم
 
***دل بده بگشا نظر دریا ببین طوفان نگر
آه آه گردش دوران نگر
***از مه نو باز در دست فلک خنجر نگر
درنگر کینه اختر نگر
 
آسمان را در کمین آل پیغمبر نگر
درنگر کینه اختر نگر
 
فارس افلاک را در قصد شاه کم سپاه
آه آه رزم جوی و کینه خواه
 
***خود ز اکلیل و ثریا جوشن و مغفر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
قوس و جوزابسته و بگشاده چون جنگ آوران
این میان وان دگر تیراز کمان
 
***رایض بهرام را زرین زره در بر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
دارد آهنگ شبیخون خسرو سیارگان
کرد از آن روی در مغرب نهان
 
***اینک از خیل نجومش در قفا لشکر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
گوئیا دارند عزم کربلای شاه دین
خیل کین بهر نصر مشرکین
 
***کینه افلاک بین بدمهری اختر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
آفتاب طلعت خورشید بطحا و عراق
از نفاق تیره در ابر محاق
 
***و از فروغ فرهی چهر ذنب انور نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
در به خرم بوستانی کش همی با باک و بیم
در حریم جنبش آوردی نسیم
 
***از دم باد مخالف فتنه صرصر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
بر سر دل خستگان و اندر دل سردادگان
بی امان گر همی دیدن توان
 
***تیغ کین تا قبضه بین تیر ستم تا پر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
نوجوانان را ز عکس خون خط نیلوفری
احمری همچو گلبرگ طری
 
***کودکان را از طپانچه لاله نیلوفر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
آن یکی را دجله ها جاری ز حلق از خون ناب
بهر آب وان دگر را زالتهاب
 
***شیر خشک از جوی پستان طفل بی مادر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
جرعه پیمایان بزم قرب را پا تا به سر
دیده تر خشک لب خونین جگر
 
***باده از خوناب دل وز دیدگان ساغر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
از پی خونخواری میناکش بزم رضا
از جفا مست عاری از حیا
 
***پیر گردون را زشکل ماه نو ساغر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
آن سر و پیکر کش ازآغوش سلطان حجاز
بود ناز در مصاف ترکتاز
 
***تن طپان در لجه خون بر سنانش سر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
آل مروان را که سر چون خاک زیبد پایمال
ماه و سال بر سر اکلیل جلال
 
***تاج فرق فرقدان را فرق بی افسر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
آنکه برد از درد جامش صفوه آدم حیات
در فلات مانده ممنوع از فرات
 
***آب جو به ز آبروی ساقی کوثر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
رنگ از خون چاک از پیکان پریشان برسنان
خون چکان از جفای آسمان
 
***دست قاسم حلق اصغر کاکل اکبر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
عاکفان ستر عصمت را ز بی آزرم چند
صد گزند با وجود ذل بند
 
***گوش پاره سرشکسته روی بی معجر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
آنکه گر گشتی پیمبر از دهان آرزو
بوسه جو رنجه می گشتش گلو
 
***راست از کج گوهرانش تیغ بر حنجر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
ز آشیان چرخ بهر صید مرغان حرم
دمبدم بال بگشاده ز هم
 
***کرکسان نسر را آوازه شهپر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
از کفن پوشان حسرت و از اسیران بلا
بر ملا در زمین کربلا
 
***فتنه روز جزا هنگامه محشر نگر
در نگر کینه اختر نگر
 
ماند زاشک و نظم یغما منفعل دریا و کان
جاودان از غم لب تشنگان
 
***باورت گر نیست اینک لعل بین گوهر نگر
در نگر کینه اختر نگر
ای ز بی آب لبت چشمی و هفتاد شمر
وی ز پرتاب دلت آهی و صد چرخ شرر
 
سر تو بر تن نی ای همه را چاک به تن
تن تو بر سر خاک ای همه را خاک به سر
 
مهر سیمای تو را گرد قمر گرد کسوف
سرو بالای ترا جامه کفن بر پیکر
 
چه نهم گر ننهم چهره اندوه به خاک
چه زنم گر نزنم جامه جان چاک ببر
 
چو از صروف فلکت ماه در آمد به محاق
چو از مدار قمرت مهر فرو شد به مدر
 
چکنم گر نکنم فرش زمین عرش سپهر
چه برم گر نبرم گرد زمین بر اختر
 
خنجر حادثه را در دل پاک تو درنگ
ناوک صارفه را بر تن چاک تو گذر
 
چکنم تیر بلا را نکنم دیده نشان
چکنم تیغ الم را نکنم سینه سپر
 
آسمان خوان تو آراست چو از پاره دل
روزگار آب تو پرداخت چو از دیده تر
 
چکشم گر نکشم مشربه از سیل سرشک
چه نهم گر ننهم مائده از لخت جگر
 
آفتاب سر پر نور تو بر خاک تنور
آتشین طلعت رخشای تو در خاکستر
 
چه نهم گر ننهم خاک مصیبت بالین
چکنم گر نکنم آتش حرمان بستر
 
عرشیان را چه زنم گر نزنم سنگ ببال
فرشیان را چه نهم گر ننهم بند به پر
 
تن بهمن اگر اقبال کند بی تو به جان
جان یغما اگر اهمال کند با تو به زر
 
چه دهم فتوی حتم ار ندهم مالش هبا
چکنم حکم صریح ار نکنم خونش هدر
رزم شامی و حجازی کم تر از محشر نباشد
یک نظر در نینوا کن گر ترا باور نباشد
 
گرنه ثارالله آمد خون شاه نینوائی
جاودانی این مصیبت را چرا آخر نباشد
 
از سگی چند آهو آسا شرزه شیری نیم بسمل
بینم اندر خاک و خون یارب علی اکبر نباشد
 
سوخت خواهد دل کجا بر تیره روز ام لیلی
هرکرا روشن چراغی در ره صرصر نباشد
 
تشنه لب بی شیر کودک بی گنه آغشته در خون
وقعه کبری اجل از ماتم اصغر نباشد
 
این به خون حلق غلطان آن طپان بر خاک ماتم
کس به روز و سوز این فرزند و آن مادر نباشد
 
بر تن شمشیر زن تیر آزما زوبین گذاران
کو سر موئی که خنجر بر سر خنجر نباشد
 
خاک داند باد سنجد آب سوز تشنه کامان
فارغ است از تاب اسپند آنکه در آذر نباشد
 
یک تن و چندان جراحت حاش لله کاینقدرها
بوستان را گل نروید چرخ را اختر نباشد
 
پای تا سر طرف هامون پشت وادی روی صحرا
خار خشکی نیست کز خون شهیدی تر نباشد
 
خود چه داند حال آن کش خاربستر خشت بالین
تا کسی را جایگه برخشت و خاکستر نباشد
 
یا در آئین حرمت ذریه احمد هبا شد
یا مگر اولاد زهرا آل پیغمبر نباشد
 
سرو بالای علی دان یا مه رخسار قاسم
گر سری را تن نبینی یا تنی را سر نباشد
 
بند بر پا روی در شام است مسکین دختران را
تا کجا یارد پریدن طایری کش پر نباشد
 
عقل خواهد گشت شیدا شرع خواهد خفت در خون
این تحکم را اگر خشم خدا داور نباشد
 
دیده ها نشگفت اگر آمد ز دل پهلوی دارا
آخر این یک قطره خون خود سد اسکندر نباشد
 
باده پیمائی و دردی ریختن بر جام لعلی
کاوست نیکوتر به دل جاوید اگر کوثر نباشد
 
وای اگر یاسای احمد خون این مینا نریزد
آه اگر عدل الهی سنگ این ساغر نباشد
 
جز به ذکر تشنه کامان هر که راند رای یغما
جاودانش طبع و نطق و خامه ودفتر نباشد
زین عجب نشگفت اگر آمد شگفتی ها پدید
گوهر هستی هلاک و معنی کوثر شهید
 
تشنه کام از خون یک میدان شهید اندر شهید
بر زمین آورد گردون محشر کبری پدید
 
اندر آن معرض که دیوان سیاه است و سفید
فضل مغلوب عدالت و عد مقهور وعید
 
قهر استغنا زبان ها بسته از گفت و شنید
صد شهادت ز احتمال یک شفاعت ناامید
 
خیز اگر خواهی به فریاد گنه کاران رسید
ای فدای خاک راهت خون صد محشر شهید
 
آنچه اولاد علی ز ابنای بوسفیان کشید
کافرم در کار کافر کافر ار داند شنید
 
آن قیامت ها که نفس از وقعه کبری شنید
متفق از رستخیز کربلا آمد پدید
 
خود گرفتم در گرفت خیل دشمن خشم دوست
جاودان در هر قدم هفتاد نیران آفرید
 
بر یکی کف خاک کمتر کشتگان است آشکار
غبن یزدان در قصاص خون صد عالم یزید
 
برقع از کف دوختی بر چهر زینب ای شگفت
بی حیا تا چند خواهی پرده بر زهرا درید
 
تا چه سوک است این که هر شام و سحر خورشید و چرخ
ساز ماتم را به خاک افتاد و در خون آرمید
 
میر شام از خون هفتاد و دو تن در کربلا
رستخیزی فتنه هفتاد محشر آفرید
 
عرش رحمن بر به خاک تیره پامال سمند
برفراز نی نشان تیر قرآن مجید
 
موج اشک عرشیان است آنکه خوانند اختران
کاندرین ماتم سرا در دامن گردون چکید
 
شد ز عرشه زین نگون ماهی که هر شب در غمش
آفتاب افتاد بر خاک آسمان در خون طپید
براساس گریز به
موضوع گریز :
مناسبت گریز :
براساس سبک شعر
روضه شور واحد تک زمینه رجز خوانی زمزمه جفت نوحه مناجات نامشخص مدح مسجدی سینه زنی واحد سنگین دکلمه دم پایانی واحد تند پیش زمینه سرود سالار زینب حاج ناظم همه جا کربلا راس تو میرود بالای نیزه ها ببینید ببینید گلم رنگ ندارد نوحه سنتی ببینید ببینید گلم رنگ ندارد سیدی ماکو مثلک الغریب غریب گیر آوردنت زبانحال به سمت گودال از خیمه دویدم من دودمه مدح و مرثیه مفاعیل مفاعیل فعول شعر خوانی
براساس قالب شعر
دوبیتی غزل قصیده مثنوی چهار پاره رباعی ترجیع بند مستزاد شعر نو شعر سپید ترکیب بند قطعه مسمط نا مشخص مربع ترکیب تک بیتی مخمس
براساس زبان
فارسی عربی ترکی
براساس شاعر
محتشم کاشانی میلاد عرفان پور امیر عباسی قاسم صرافان محمد مهدی سیار غلامرضا سازگار رضا یعقوبیان علی اکبر لطیفیان قاسم نعمتی اسماعیل تقوایی مرتضی محمود پور حسن لطفی امیر حسین سلطانی محمود اسدی علی انسانی مظاهر کثیری نژاد محمود ژولیده ولی الله کلامی زنجانی میثم مومنی نژاد حسن ثابت جو عباس میرخلف زاده سید حمیدرضا برقعی سید هاشم وفایی سید رضا موید خراسانی محمدرضا سروری یوسف رحیمی احمد بابایی محسن عرب خالقی سید پوریا هاشمی علیرضا خاکساری وحید زحمتکش شهری مهدی رحیمی زمستان حسن کردی روح اله نوروزی مرضیه عاطفی بهمن عظیمی حسین رحمانی میلاد قبایی محسن صرامی رضا آهی رضا تاجیک اصغر چرمی محمد جواد شیرازی مهدی نظری وحید قاسمی وحید محمدی محسن کاویانی مجتبی صمدی شهاب حمید رمی محمد حسین رحیمیان محمد حسن بیات لو امیر روشن ضمیر نا مشخص محمد محسن زاده گنجی امیر ایزدی حسین قربانچه رضا رسول زاده جواد حیدری محمد سهرابی محمد جواد پرچمی سيد مهدي سرخان رضا یزدانی سید مهدی موسوی حسن صنوبری محسن رضوانی سیدجواد پرئی سید محمد جواد شرافت علی سلیمیان محمدجواد غفورزاده (شفق) سید مجتبی رجبی نورآملی حسن بیاتانی عماد خراسانی رحمان نوازنی مسعود اصلانی حافظ محمدرضا آغاسی علی حسنی صمد علیزاده محمد صمیمی کاظم بهمنی مجید تال مهدی قهرمانی احسان محسنی فر شیخ رضا جعفری میثم سلطانی مصطفی صابر خراسانی محمد فردوسی علیرضا قزوه قاسم افرند محمد مهدی عبداللهی محمد خسروی جواد دیندار سعید خرازی علیرضا عنصری حسین میرزایی حسن جواهری مصطفی قمشه ای علامه حسن زاده آملی میثم خالدیان علی زمانیان حسین ایمانی سیدعلی احمدی(فقیر) سید مجتبی شجاع محمد حسین فرحبخشیان (ژولیده نیشابوری) محسن داداشی امام خمینی (ره) فواد کرمانی امیر رضا سیفی احمد اکبرزاده ملا فتح‌الله وفایی شوشتری صدّیقه‌ی طاهره (علیهاسلام‌الله) محمود شاهرخي (م.جذبه) سید محمد رستگار جواد هاشمی (تربت) سید حبیب نظاری غلام‌رضا دبیران محمدحسین علومی تبریزی سعید بیابانکی سعید توفیقی علیرضا لک جواد محمد زمانی آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی سید یاسر افشاری محمود کریمی احمد واعظی آیت الله وحید خراسانی حضرت آقای خامنه ای سید الشهدا عبدالجواد جودی خراسانی بهروز مرادی سالک قزوینی رفیق اصفهانی سید رضا حسینی (سعدی زمان) بابافغانی شیرازی تأثیر تبریزی صغیر اصفهانی (ره) وحید مصلحی یاسر حوتی حسین رستمی محمد بنواری (مهاجر) محمد بیابانی علیرضا شریف هادی جان فدا علی آمره حامد تجری مصطفی متولی مجتبی خرسندی علی صالحی علیرضا بیاتانی مهدی رحمان دوست مهدی نسترن سید محمد جوادی سید مهدی جلالی مجتبی روشن روان حامد خاکی سید محمد علی ریاضی احسان مردانی مهدی مومنی مریم سقلاطونی مجتبی شکریان همدانی عارفه دهقانی حسینعلی شفیعی (شفیع) رضا پیروی سعید پاشازاده ناصر حامدی رضا قاسمی حامد جولازاده پیمان طالبی میلاد حسنی امیر حسام یوسفی نوید اسماعیل زاده عباس شبخیز قراملکی (شبخیز) مهدی جهاندار کرامت نعمت زاده علی اصغر حاج حیدری مهدی صفی یاری محمد علی بیابانی محمد امین سبکبار هانی امیر فرجی سینا نژادسلامتی رسول میثمی صباحی بیدگلی وصال شیرازی مهدی پورپاک فاطمه نانی زاده محسن خان محمدی حبیب نیازی مجید لشگری میرزا احمد عابد نهاوندی(مرشد چلویی) آیت الله سیداحمد نجفی(آقاجون) محمد جواد خراشادی زاده ناظرزاده کرمانی سیدجلال حسینی احمد جلالی حسین عسگری علی اصغر کوهکن حجت الاسلام میر تبریزی محسن مهدوی حبیب الله چایچیان رضا فراهانی محمدرضا شمس خاکی شیرازی ابراهیم بازیار عباس احمدی سید محمد اویار حسینی محمد احمدی مرحوم الهیار خان (آصف) جواد قدوسی مجید قاسمی محمد رسولی داوود رحیمی مسعود یوسف پور حیدر توکل فاضل نظری علی ناظمی صفایی جندقی کریم رجب زاده میرزا یحیی مدرس اصفهانی غلامرضا کافی عمان سامانی مهدی محمدی پانته آ صفایی محمد بختیاری حمیدرضا بشیری محمدسعید عطارنژاد پروانه نجاتی نیما نجاری علی اشتری جعفر خونویی رضا دین پرور محمد ظفر سید رضا میرجعفری خوشدل تهرانی مهدی نعمت نژاد محسن راحت حق سجاد محرابی سید فرید احمدی مهدی زنگنه کاظم رستمی روح الله عیوضی علی اصغر ذاکری گروه یا مظلوم امیر حسین حیدری امیر اکبرزاده مهرداد مهرابی سید محمد بابامیری توحید شالچیان نغمه مستشار نظامی رحیم معینی کرمانشاهی سید محمد میرهاشمی امیرحسین الفت غلامحسین پویان احمد علوی فیاض هوشیار پارسیان مرتضی امیری اسفندقه محمدعلی مجاهدی جعفر بابایی(حلّاج) اصغر عرب فرشته جان نثاری سیدمحسن حبیب لورسه محمد علامه صادق رحمانی فرهاد اصغری یاسر مسافر عباس ویجویی عباس عنقا منوچهر نوربخش سیدحسن حسینی محمدجواد باقری محمد ارجمند محمد عظیمی محمدحسین بهجت تبریزی(شهریار) محمدسعید میرزایی مهدی خطاط ادیب الممالک فراهانی محمدعلی رحیمی محمد قاسمی احسان نرگسی رضاپور داریوش جعفری حامد آقایی سید محسن حبیب الله پور مجتبی حاذق محسن حنیفی آرش براری بهنام فرشی هستی محرابی طاها ملکی یاسر قربانی محمد داوری امیرحسین آکار اسماعیل شبرنگ آرمان صائمی علی رضوانی عماد بهرامی عادل حسین قربان امیرعظیمی حبیب باقرزاده حسین محسنات علی اصغر یزدی مجتبی رافعی میثم خنکدار ابراهیم لآلی قاسم احمدی مهدی علی قاسمی پوریا باقری علی اکبر نازک کار نوید اطاعتی فاطمه خمسی مهدی میری مجتبی کرمی محمد دستان علی کاوند مهدی قربانی محمد مبشری محمدرضا رضایی موسی علیمرادی محمدعلی نوری میلاد یعقوبی حسین صیامی مرتضی مظاهری میرزا احمد الهامی کرمانشاهی ناصر دودانگه علیرضا وفایی(خیال) امیر فرخنده حسین واعظی سعید نسیمی محسن غلامحسینی منصوره محمدی مزینان ابراهیم روشن روش سید علی حسینی مرضیه نعیم امینی حمید فرجی امیرعلی شریفی جعفر ابوالفتحی محمد کاظمی نیا امیر علوی رضا قربانی مهدی کاشف امیرحسین محمودپور رضا اسماعیلی حسن فطرس عالیه رجبی رضا باقریان محسن عزیزی محمدرضا ناصری روح الله پیدایی محمد زوار ایمان کریمی مصطفی رفیعی مجتبی قاسمی محمود قاسمی مجید خضرایی یونس وصالی محمود یوسفی ایمان دهقانیا بردیا محمدی مجتبی دسترنج ملتمس محمد مهدی شیرازی محسن زعفرانیه حسین خیریان حامد شریف مهدی شریف زاده ابالفضل مروتی مصطفی کارگر معین بازوند سید جعفر حیدری محسن ناصحی روح الله قناعتیان محمدحسین ملکیان مقداد اصفهانی رسول عسگری عفت نظری سجاد شاکری احمد ایرانی نسب مسعود اکثیری حسن رویت علی سپهری سید امیر میثم مرتضوی سیدمحمد مظلوم حسین رضایی حیران علی مشهوری (مهزیار) علی قدیمی نیر تبریزی فیاض لاهیجی حسین عباسپور محمد بن یوسف اهلی شیرازی جویای تبریزی (میرزا دارا) سید رضا هاشمی گلپایگانی سید علی اصغر صائم کاشانی امیرحسین کاظمی سارا سادات باختر علی اصغر شیری محمد حسین آغولی (ترکی شیرازی) سلمان احمدی وحید اشجع مهرداد افشاری مرجان اکبرزاد محمد-مهدی-امیری شهره انجم شعاع عبدالحمید-انصاری‌-نسب مرتضی-بادپروا محمدرضا-بازرگانی زهرا براتی امیرحسن بزرگی متین زهرا بشری موحد سید-حکیم-بینش فاطمه‌ سادات پادموسوی سعید-تاج‌-محمدی مهدی چراغ‌زاد حامد حسینخانی سیده فرشته حسینی سیدموسی حسینی کاشانی علی‌اصغر الحیدری (شاعر هندوستانی) محمد سجاد حیدری سمیه خردمند ایرج میرزا محسن سیداسماعیلی میرزا محمد باقر صامت بروجردی میرزا حاجب بروجردی (افصح الشعراء) میرزا محمد رفیع (رفیع‌الدین) (واعظ قزوینی) آشفته شیرازی سید وحید حسینی مسعود مهربان مهدی انصاری رضا حامی آرانی سید حسن رستگار محمدجواد وثوقی حمید کریمی اسماعیل روستایی احمد شاکری ابراهیم زمانی محمد کیخسروی محمد جواد مهدوی یاسین قاسمی حسین کریمی مهدی امامی جواد کلهر مجتبی فلاح محمدجواد غفوریان پدرام اسکندری حسن اسحاقی نوید طاهری محمود مربوبی سیروس بداغی میلاد فریدنیا شهریار سنجری رضا ملایی مجید رجبی امیرحسین نجمی عمران بهروج صادق میرصالحیان حجت بحرالعلومی محمدحسین ذاکری رسول رشیدی راد زینب احمدی حامد خادمیان حمیدرضا محسنات حسین اخوان (تائب) محمود شریفی مهدی مقیمی وحید دکامین شهرام شاهرخی فرشید یارمحمدی علی فردوسی رضا شریفی سیدعلی رکن الدین عبدالحسین مخلص آبادی حسین سنگری رضا هدایت خواه مهران قربانی محسن قاسمی غریب سید مصطفی غفاری جم سید مسعود طباطبایی احمد عزیزی حسین زحمتکش حمید عرب خالقی سجاد روان مرد میثم کاوسی رضا مشهدی امیرحسین وطن دوست محمد کابلی محمدهاشم مصطفوی محمد دنیوی (حاتم) علی اکبر حائری محمدرضا طالبی کمیل کاشانی محمدباقر انتصاری مرتضی عابدینی علی حنیفه عبدالرضا کوهمال جهرمی سینا شهیدا مهدی فرجی حسنا محمدزاده سید مصطفی مهدجو علی میرحیدری علی خفاچی حسین ایزدی پرویز بیگلری چاوش اکبری زهرا هدایتی هاشم طوسی (مسلم) نجمه پورملاکی نادر حسینی سجاد شرفخانی علی زارعی رضایی محمدعلی رضاپور سید محسن حسینی مرحوم نادعلی کربلایی ابوالفضل عصمت پرست مجتبی نجیمی مجید نجفی مجید بوریان منش علی علی بیگی سید محسن علوی محمد جواد مطیع ها ناهید رفیعی امیررضا یوسفی مقدم سید علی نقیب ایوب پرندآور نوید پور مرادی علی ذوالقدر سید ابوالفضل مبارز علی شکاری حمید رحیمی انسیه سادات هاشمی محسن حافظی عبدالحسین میرزایی مهدی قاسمی رضا خورشید فرد وحیده افضلی سید محمد حسین حسینی محمد سجاد عادلی مهدی زارعی سید محمد جواد میرصفی یدالله شهریاری امید مهدی نژاد محمد صادق باقی زاده محمد خادم محمدرضا کاکائی سید حجت سیادت مهدی مردانی جواد محمود آبادی حسین شهرابی حامدرضا معاونیان احمد جواد نوآبادی محمد علی قاسمی خادم عرفان ابوالحسنی ظهیر مومنی سید صادق رمضانیان عاطفه سادات موسوی عاصی خراسانی علی محمدی حسین زارع سید مصطفی سیاح موسوی حمید محبی وحید نوری حسین اوتادی هادی ملک پور مهدی کبیری محمدرضا نادعلیان فرشید حقی رامین برومند (زائر) محمدرضا اسدی سجاد زارع مولایی سید امیر حسین فاضلی سید مصطفی حسینی راد محمد رستمی محسن همتی محمود تاری سید واصفی غلامرضا شکوهی کمیل باقری محمد حسین بناریان لیلا علیزاده مهدی حنیفه جواد کریم زاده سید صابره موسوی میرزا محمد تقی قمی (محیط) حاج ملا احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی (صفایی) عباس همتی یغما جندقی
براساس مداح
حاج منصور ارضی حاج محمود کریمی حاج محمدرضا طاهری حاج سعید حدادیان حاج میثم مطیعی حاج مجید بنی فاطمه حاج حمید علیمی حاج حسین سیب سرخی حاج مهدی سلحشور حاج سید جواد ذاکر حاج جواد مقدم حاج عبدالرضا هلالی حاج سید مهدی میردامادی حاج مهدی رسولی حاج حسن خلج حاج مهدی لیثی حاج نریمان پناهی حاج سید رضا نریمانی حاج احمد واعظی حاج حسین طاهری حاج مهدی سماواتی حاج محمد حسین پویانفر حاج سید حمیدرضا برقعی نا مشخص حاج میثم مؤمنی نژاد حاج مهدی اکبری حاج قاسم صرافان حاج مهدی مختاری حاج محمدرضا محمدزاده حاج کاظم اکبری حاج ابالفضل بختیاری حاج محمدرضا آغاسی حاج حنیف طاهری حاج وحید نادری حاج حسین رضائیان حاج امیر عباسی حاج محمد بیابانی حاج سید علی رضوی حاج سید مهدی هوشی السادات نزارالقطری حاج اسلام میرزایی حاج حسین سازور حاج محسن عرب خالقی حاج صابر خراسانی سید رسول نریمانی محمد جعفری ارسلان کرمانشاهی جبار بذری حاج اکبر مولایی حاج امیر برومند حاج محمدرضا بذری حاج حیدر خمسه حاج حسن حسین خانی حاج حسین عباسی مقدم حاج غلامحسین علیزاده حاج حسین عینی فرد حاج مهدی رعنایی حاج مصطفی روحانی حاج روح الله بهمنی حاج امیر کرمانشاهی حاج میرزای محمدی حاج وحید گلستانی حاج سید امیر حسینی علی فانی حاج سید علی مومنی حاج امین مقدم حاج محمد کمیل حاج محمد حسین حدادیان حاج سعید پاشازاده حاج مقداد پیرحیاتی حاج محمد سهرابی حاج محمد فصولی کربلایی حاج فرهاد محمدی حاج ابوذر بیوکافی حاج سید محمد جوادی حاج سید محمد عاملی حاج وحید یوسفی حاج محمد یزدخواستی حاج مجتبی رمضانی کویتی پور حاج محسن صائمی حاج حسین رستمی مرحوم استاد محمدعلی کریم خانی حاج حسین باشی حاج مهدی وثیق حاج شیخ محمد ناصری سید علی حسینی حاج محمد امانی مرحوم محمدعلی چمنی حاج رضا قنبری حاج عبدالله شیران مرحوم استاد سلیم موذن زاده حاج علی اصغر ارغوان مرحوم حاج فیروز زیرک کار سید حسین قاضی سید مهدی حسینی استاد محسن فرهمند حاج احمد عثنی عشران حاج محمد احمدیان حاج صادق آهنگران حاج اکبر نوربهمنی سیدرضا میرجعفری سیدرضا تحویلدار ایمان کیوانی حاج محمدحسین عطائیان حاج حسن شالبافان حاج محمدصادق عبادی حاج علی عرب حاج علیرضا قزوه حاج آرش پیله وری حاج مهدی تقی خانی حاج یزدان ناصری حاج امیرحسن محمودی حاج حمید دادوندی حاج احمد نیکبختیان حاج امیرحسن سالاروند حاج هاشم سالار حسینی حاج ابراهیم رحیمی حاج محمد صمیمی حاج حمیدرضا قناعتیان حاج محسن عراقی حاج محسن طاهری حاج حسین ستوده حاج مهدی دقیقی حاج حسین رجبیه حاج رحیم ابراهیمی حاج حسین فخری حاج صادق حمزه حاج حسین هوشیار حاج حسین جعفری استاد رائفی پور حاج داوود احمدی نژاد مرحوم مرشد حسین پنجه پور حاج سید محمد حسینی حاج هادی گروسی حاج محمدرضا مختاریان حاج حسن کاشانی حاج وحید جلیلوند حاج حیدر منفرد حاج علی مهدوی نژاد حاج مرتضی امیری اسفندقه حاج حسین خلجی حاج وحید قاسمی حاج سید محمود علوی حاج سعید قانع حاج سید جعفر طباطبائی حاج حسین محمدی فام حاج هادی جان فدا حاج علی علیان حاج صادق کریمی حاج محسن توکلیان حاج محمد قربانخوانی حاج حسن رضا عبداللهی حاج مرشد میرزا مرحوم مرشد میرزا حاج مهدی اقدم نژاد شهید حسین معز غلامی حاج حسین رحمانی حاج علی اکبر سلحشور حاج محمد گرمابدری حاج محمد جواد احمدی حاج احمد اثنی عشران حاج جواد ابوالقاسمی حاج محمد مهدی اسماعیلی حاج محسن حسن زاده حاج اکبر بازوبند آیت الله سید محمدحسن طهرانی مجید رضانژاد محمدجواد توحیدی حاج یدالله محمدی مرحوم سید مهدی احمدی اصفهانی حاج محمود گرجی حاج رضا علی رضایی حاج جواد باقری حاج سید ابراهیم طاهریان حاج مسعود پیرایش حاج محمدرضا نوشه ور حاج حسن بیاتانی حاج علی اکبر زادفرج حاج علی جباری حاج علی کرمی حاج سعید خرازی حاج هادی ملک پور حاج حسن عطایی حاج محمد کریمی حاج محمد رستمی حاج جواد حیدری