بی وفا داری تو عاطفه معنا نشود

بی وفا داری تو عاطفه معنا نشود
بی تو این خانه ی ما روشن و زیبا نشود
 
 هیچ دستی بجز این دست ورم کرده ی تو
در گره باز نمودن ید طولی نشود
 
 تا قیامت بخدا گردن من حق داری
هیچ جا شیر زنی مثل تو پیدا نشود
 
 تا نیفتم ز نفس یک نفس تازه بزن
خنده کن تا گره ی بغض گلو وا نشود
 
 تکیه گاه من زانو زده برخیز ز جا
تا قد و قامت مردانه ی من تا نشود
 
 چند روزیست در این خانه اجل می بینم
ترسم آن است که تا رفتن تو پا نشود
 
 جان این دختر سجاده نشین کاری کن
پای تابوت تو در خانه ی من وا نشود
 
 بی تو کار شب و روز من و این خانه غم است
زندگی کردن با مثل تو، نه سال کم است
97
0
موضوعایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها) | هجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج مصطفی روحانی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت