بیائید بیائید عزا خانه ی صادق

بیائید بیائید       عزا خانه ی صادق
که پاره پاره گشته     دل مصحف ناطق
که این امام مظلوم
شده شهید و مسموم
بگیرید بگیرید      روی دوش تن او
بسوزید بسوزید      کنار بدن او
که این امام مظلوم
شده شهید و مسموم
بگوئید بگوئید    بخوان نوحه مدینه
که صدیقه ی کبری     زند بر سر و سینه
که این امام مظلوم
شده شهید و مسموم
واویلا.......

76
0
موضوعشهادت امام صادق (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیزمزمه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت