فلک جنگید تا مهمان بمیرد

فلک جنگید تا مهمان بمیرد
شبیه ابرها   گریان  بمیرد
تمام کاسه های آب خون شد
خدا می خواست...او عطشان بمیرد

64
0
موضوعمسلم ابن عقیل اصحاب امام حسین (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت