شب بود و می رفتند مادر رابشویند

شب بود و می رفتند مادر رابشویند
با اشک ها جان پیمبر را بشویند
 
شب بود و گیسوی سپیدش را ندیدند
با اینکه باید ابتدا سر را بشویند
 
تطهیر می شد آب در واقع چراکه
با آب بی معنی ست کوثر رابشویند
 
باران ضرر دارد برای یاس سالم
اینها چگونه یاس پر پر را بشویند؟؟؟
 
گیرم که شستند و به خاکش هم سپردند
فردا چگونه پهلوی در را بشویند؟
 
بعداز عبور آب ودست از سمت بازو
جای تو جا دارد که حیدر را بشویند
513
1
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمهدی رحیمی زمستان
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه,واحد سنگین
زبانفارسی

حاج منصور ارضی
حاج امیر کرمانشاهی
حاج مجید بنی فاطمه
حاج سید مهدی میردامادی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت