در شهر دلی ، به شوق پرواز نبود

در شهر دلی ، به شوق پرواز  نبود
با حنجره ی باغ ، هم آواز نبود
آورد کبوتری پیام از گل سرخ
افسوس که یک پنجره ی باز نبود

61
0
موضوعمسلم ابن عقیل اصحاب امام حسین (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت