خوشا به حال گدایی که منتظر باشد

خوشا به حال گدایی که منتظر باشد
خوشا به سوز و دعایی که مستمر باشد
 
به جمعه های فراقی که می رسند از ره
خوشا به حال دو چشمی که دیده تر باشد
17
0
موضوعمناجات با امام زمان (عج)
گریز
شاعرمحمد مهدی عبداللهی
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت