از بس که شنیدم به میان مَردم

از بس که شنیدم به میان مَردم
آقا (تو کجایی و بیایی ) هر دم
ای یکّه سوار آل طه برگرد
باز آی اگر دیر بیایی،مُردم
88
0
موضوعمناجات با امام زمان (عج)
گریز
شاعرمحمد مهدی عبداللهی
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت