پر شد از بوی گل دشت و صحرا

پر شد از بوی گل دشت و صحرا
شد جگر گوشه ام اربا اربا
این شکسته قمر دیدنی شد
گریه های پدر دیدنی شد
وای علی وای علی اکبر من(2)
قطعه قطعه تنت در کنارم
نیمه جان در عبا می گذارم
جمع این جسم پاشیده سخت است
خنده بر داغ غمدیده سخت است
وای علی وای علی اکبر من(2)
دیده وا کن به لب جان رسیده
پای عمه به میدان رسیده
پشت دین خم شد از ماتم ما
چشم نامحرم و محرم ما
وای علی وای علی اکبر من

107
0
موضوعشهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت