نیمه شب است و مانده علی که چه ها کند

نیمه شب است و مانده علی که چه ها کند
 باید بساطِ غسلِ کسی را به پا کند
 
حیدر بنا نداشت که بی فاطمه شود
 اما بناست خانه ی قبری بنا کند
 
باگریه کارِ غسلِ خودش را شروع کرد
باید کهِ مثلِ شمع، نباید صدا کند
 
بعد از سه ماه رو زدن و رو ندیدنش
وقتش رسیده فاطمه را روبنا کند
 
هر عضو شستشوش یکی را زِ هوش برد
مانده علی چه با جگر بچه ها کند
 
دستش کجا رسید که دادش بلند شد
مجبور شد که کارِ خود را رها کند
 
مانده که گرمِ شستنِ زخم تنش شود
 یا فکرِ جا به جا شدنِ دنده ها کند
 
زهرا چه راحت است علی پُر جراحت است
 دنیا نخواست که با جگرش خوب تاکند
161
1
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمسعود اصلانی
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت