قرآنم بر روی خاک ورق ورق فتاده

قرآنم بر روی خاک
ورق ورق فتاده
آیات حق فتاده      واویلا  واویلا
بر بوسه گاه جدم
دیدم نشسته قاتل
می دیدم در مقابل    واویلا  واویلا
او نشست و   من دو دستم بر سر
او برید و     من زدم بال و پر
وای حسینم    ای غریب مادر  
دیدم با ضرب نیزه
از روی زین  زمین خورد
عرش برین    زمین خورد   واویلا واویلا
دیدم تیر سه شعبه
قد او را دوتا کرد
از پشتش سر در آورد   واویلا واویلا
هر نفس شد    زخم او افزون تر
یک نفر بود    در دل یک لشکر
ای حسینم   ای غریب مادر
وقتی در دست صیاد
صیدش میزد پرو بال
مادر آمد به گودال    واویلا  واویلا
من می دیدم چگونه
خون قلب مصطفی شد
سر از قفا جدا شد    واویلا  واویلا
ضربه ها زد    تا گلم پرپر شد
ضربه ها زد      ضربه ی آخر شد
وای حسینم    ای غریب مادر

89
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت