داستان کوچه را هرکس شنید

داستان کوچه را هرکس شنید
آه از عمق وجودش بر کشید
 
لمس کن اوج مصیبت را کمی
سر کش از دریایی از ماتم نمی
 
تا کنون بغض شکسته دیده ای
مادری از پا نشسته دیده ای
 
تا کنون سر نهفته داشتی
ماجراهای نگفته داشتی
 
تا کنون دریای ماتم دیده ای
مادرت را با قد خم دیده ای
 
داشتی در سینه آهی دردناک
مادرت را دیده ای بر روی خاک
 
تا کنون بودی عصای مادرت
از مصیبت خاک ریزی بر سرت
 
گوشواره دانه دانه برده ای
مادرت را سمت خانه برده ای
 
دیده ها از اشک خون تر دیده ای
خاک کوچه روی چادر دیده ای
 
تا کنون لا جرعه از غم خورده ای
تاکنون سیلی محکم خورده ای
 
تا کنون بودی عصای مادرت؟؟
از مصیبت خاک ریزی بر سرت؟؟
 
گوشواره دانه دانه برده ای؟؟
مادرت را سمت خانه برده ای؟؟
73
0
موضوعماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرنا مشخص
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت