با گریه نوشت با چه حالی میرفت

با گریه نوشت با چه حالی میرفت
آن توبه سرشت با چه حالی میرفت
در وقت جدایی از نجف ، فهمیدم
آدم ز بهشت با چه حالی میرفت

72
0
موضوعمناجات با امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت