با موی سفید و روسیاهی چکنم

با موی سفید و روسیاهی چکنم
با بار گناه و بی پناهی چکنم
گر دست مرا علی نگیرد فردا
آن روز به درگاه اللهی چکنم
84
0
موضوعمناجات با امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبرباعی
سبک پیشنهادیمناجات
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت