به روی برگ گل شبنم نشسته

به روی برگ گل شبنم نشسته
به سوگ تشنه ای زمزم نشسته
به روی حنجر ششماهه با تیر
سه تا بوسه کنار هم نشسته

28
0
موضوعشهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت