کریم های دو عالم به نام زاده شدند

 
کریم های دو عالم به نام زاده شدند
زبانزد همه ی خاص و عام زاده شدند
 
 اگر که ظرف نباشد توقع مِی نیست
شراب ها همه از فیض جام زاده شدند
 
 چقدر خام شدم تا مرا کمی بپزند
پیاله ها همه از خشت خام زاده شدند
 
 تو امر کردی و تکوینا استجابت شد
و عاشقان تو با یک کلام زاده شدند
 
 جواب دادن تو اشتیاق می آرد
سلام ها ز علیک السلام زاده شدند
 
 چه خوب شد که محبان حلال زاده ی عشق
و دشمنان حسن هم حرام زاده شدند
 
 حسن حسین و یقینا حسین هم حسن است
نشسته ام که ببینم کدام زاده شدند
 
 همین دو تا پسر فاطمه همان اول
امامزاده شدند و امام زاده شدند
 
 چقدر دور و بر تو فرشته ریخته است
بزرگ ها همه با احترام زاده شدند
 
 بساط نوکری ما کنار تو پهن است
از اول ایل و تبارم غلام زاده شدند
 
 عجیب نیست به دنبال گنبدت هستیم
کبوتران همه بالای بام زاده شدند
 
 چه بهتر است که بنشینی و سکوت کنی
که از قعود تو صدها قیام زاده شدند
90
0
موضوعمدح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریز
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد,سینه زنی
زبانفارسی

حاج جواد مقدم
حاج سید مهدی میردامادی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت