هر چند بریده بار و برگت دیدند

هر چند بریده بار و برگت دیدند
آزرده ز شلاق تگرگت  دیدند
با زمزمه ی "فمن یمت " ، " انت معی"
هر لحظه در آرزوی مرگت دیدند

94
0
موضوعضربت خوردن و شهادت | مناجات با امیرالمومنین علی (علیه السلام) | امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت