رواق اینجا ، رواق آنجا ، شکفته عطر شب بو ها

رواق اینجا ، رواق آنجا ، شکفته عطر شب بو ها
همه آیینه ها برکف ، چراغی رنگ جادوها
کشیده آسمان دستی ، بر آن دیوار فیروزه
که سر شار است از گلها و پرواز پرستوها
به جای در زدن تنها ، کلید بوسه ای کافی است
که بگشوده است این درها ، چو رخسار پری رو ها
صدای آبشار از حنجر گلدسته می بارد
که دریایی کند طوفان ، ز حق حق ها و هو هو ها
نسیمی می وزد ، آرام در خواب کبوترها
هیاهو می دود از شوق ، مثل بچه آهو ها
اگرچه میوه ی ممنوعه را....اما خدا بخشید
بیایید ای بنی آدم ، بهشتی هست این سو ها

66
0
موضوعمدح امام رضا (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت