حسن ای نمایانگر حسن سرمد

حسن ای نمایانگر حُسن سرمد
حسن ای جگر گوشه پاک احمد
 
نخستین گل باغ زهرا و حیدر
کریم کریــــــــــــــمان آل محمد
134
0
موضوعمدح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریز
شاعراحسان مردانی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت