ایها المظلوم-ayohalmazloom
شعر و اشعار خروج امام حسین از مکه به عراق و صوت سبک و گریز اشعار
لطفاً برای جستجوی گریز های متفاوت در این مناسبت به کادر جستجوی گریز در سمت راست صفحه مراجعه فرمایید
نمایش هر صفحهمورد
کعبه، ای بیت خداوند جلیل
ای به سنگت، اثر پای خلیل
 
کعبه، ای خانه‌ی امّید همه
کعبه، ای مرکز توحید همه
 
کعبه، ای محفل انوار خدا
کعبه، ای زادگه شیر خدا
 
کعبه، ای شاهد غم‌های حسین
کعبه، ای جای قدم‌های حسین
 
کعبه، ای قبله‌گه اهل نیاز
کعبه، ای بُرده به تو خلق، نماز
 
من و لطفِ احدِ سرمد تو
احترام حجرالاسود تو
 
همه با دیدن تو بی تابند
همه از زمزم تو سیرابند
 
ای خدا داده تو را قدر و جلال
ای به بام تو اذان گفته بلال
 
تو همه هستِ خلیل اللّهی
هنرِ دست خلیل اللّهی
 
بیت رحمان و رحیمی، کعبه
صاحب حجر و حطیمی، کعبه
 
پرده‌ات بافته از رشته‌ی دل
خود تویی عضو جدا گشته‌ی دل
 
کعبه! من بر تو پناه آوردم
کاهم و کوه گناه آوردم
 
گر چه بیچاره‌ام و روسیهم
نگهم کن، نگهم کن، نگهم
 
گر چه یک عمر خلاف آوردم
در مَطاف تو طواف آوردم
::
کاش تا دور تو می‌گردیدم
مهدی فاطمه را می‌دیدم
 
در طواف تو شدم پابستش
تا که یک بوسه زنم بر دستش
 
نام او آمده نُقل دهنم
منم و ناله‌ی یابن الحسنم
::
کعبه کی از تو جدا گشت حسین
محو در ذات خدا گشت حسین
 
کاش جانم رسد از غصّه به لب
کعبه کی از تو جدا شد زینب
 
دور تو باغ گل یاسی بود
اکبر و قاسم و عبّاسی بود
 
کعبه مهمان تو یک مادر بود
کودکی داشت، علی اصغر بود
 
کعبه از سوز درون داد بزن
گریه کن ناله و فریاد بزن
 
میهمان تو بیابانی شد
حاجی فاطمه قربانی شد
 
در منای اَحَدِ دادگرش
سر جدا شد عوض موی سرش
 
شاخه‌ی یاس جدا شد، کعبه
دست عبّاس جدا شد، کعبه
 
کعبه‌ی او پسر فاطمه بود
حج عبّاس تو در علقمه بود
 
زخم بر برگ گل یاس زدند
تیر بر دیده‌ی عبّاسِ زدند
 
چهره از اشک بشویم کعبه
از حسین تو بگویم کعبه
 
یوسف فاطمه را سنگ زدند
گرگ‌ها بر تن او چنگ زدند
 
چون بریدند سر از پیکر او
کرد با گریه نگه مادر او
 
کعبه، مرهون حسین است حسین
زنده از خون حسین است حسین
 
"میثم" از بیت خدا داد سلام
به حسین و حرمش باد سلام
چو لختی خداوند دین ره برید
به سر منزل ثعلبیه رسید
 
ازآن جایگه نیز بسپرد راه
به امر جهان آفرین با سپاه
 
چو آن شهریار فراز و نشیب
بیامد به نزدیک آب عذیب
 
بفرمود قیلوله درنزد رود
چو بیدار شدناله ازدل گشود
 
علی اکبر آن سوگواری چو دید
شتابان برباب فرخ چمید
 
به زاری ببوسید روی زمین
بگفتا: که ای داور راستین
 
غم روزگار ازدلت دور باد
دل دوستان ازتو مسرور باد
 
پی چیست این ناله و آه تو؟
بگرید ز غم چشم بدخواه تو
 
بدو گفت: شاه: ای گرامی پسر
که روشن زتو باد چشم پدر
 
دراین دم چو خراب ازسرم برد هوش
خروشی به گوش آمدم ازسروش
 
که شاها شتابنده با ساز و برگ
به پای خود ایدون روی سوی مرگ
 
چنان دانم ای زاده ی نامدار
که دراین سفره کشته گردیم زار
 
به فرخ پدر پور فرخنده گفت
ازآن پس که بس گوهر اشک سفت
 
که شاها اگر ما به حق نیستیم
در این ره روان ازن پی چیستیم؟
 
شهش گفت: کای پور نام آورم
جوان نکو روی خوش گوهرم
 
منم با حق و نیز حق با من است
نهفته مرا حق به پیراهن است
 
زما گر بود کودکی حق نماست
به باطل بود هر که بدخواه ماست
 
بدو گفت شهزاده ی نامدار
چو با ماست حق ای گزین شهریار
 
به دل پس چرا درد و غم ره دهیم؟
همه در ره دین حق سرنهیم
 
بدو شاه فرمود: کای پور راد
زجان آفرین آفرین برتو باد
زعبدالله بن سنان این خبر
بدین سان نوشتند اهل سیر
 
که او گفت روزی که شاه حجاز
سفر رازبطحا زمین کرد ساز
 
شدم تا ببینم جمالش همی
همان دستگاه و جلالش همی
 
چو رفتم بدانجا که بودش سرای
بدیدم یکی درگه عرش سای
 
بدان نامور درگه پر شکوه
زهر دست مردم گروها گروه
 
کشیده بسی توسن راهوار
بسی ناقه با هودج شاهوار
 
زمانی بسی خیره کردم نگاه
بدان شوکت و حشمت و دستگاه
 
که ناگه زسویی یکی بانگ خاست
کزآن مغز آفاق گفتی بکاست
 
جوانی پدید آمد آراسته
به اندام چون سرو نو خاسته
 
سنانیش درکف چو پیچیده مار
یکی تیغش اندر میان آبدار
 
به گرد اندرش چند زیبا جوان
دلیر و سرافراز و روشن روان
 
یکایک به سیما چو سیمای روی
تناتن به بالا چو بالای اوی
 
پژوهش نمودم که این مردکیست
ز یاران شاهنشهش نام چیست
 
بگفتند: کاین پوردخت علی است
هنرمند شیر کنام یلی است
 
مر او را رقیه است فرخنده مام
گرامی پدر مسلم نیک نام
 
همین است عبدالله مسلما
دلیر و جوان از بنی هاشما
 
دگر سرورانند ز آل عقیل
به مردی همه بی نظیر و عدیل
 
چو آنان گذشتند برخاست غو
رسیدند از پی گروهی زنو
 
همه آسمان قدر و خورشید چهر
نپروده همتای هر یک سپهر
 
دو زیبا جوانشان شده پیشرو
به برج شرف هر یکی ماه نو
 
پژوهنده گشتم من از نامشان
هم از پروز و باب وهم مامشان
 
مرا پاسخ آور چنین گفت باز
که هستند شهزاده گان حجاز
 
همه در گهر مجتبی زاده اند
چو فرخنده باب خود آزاده اند
 
مرآن دو جوان قاسم و احمدند
که مهر افسر و آسمان مسندند
 
چو رفتند آن سروران ازنظر
یکی ویله برخاست بار دگر
 
جوانی مرآن جمله را پیشتاز
که همتا نبودش به مرز حجاز
 
فزون از فلک فر والای او
چو شیر خدا چهر و بالای او
 
ابر دست فرخنده ی آن جناب
درفشی درخشان تر از آفتاب
 
زچهرش هویدا فروغ جلال
نماز آور ابروانش هلال
 
بپرسیدم این مرد را چیست نام
که همتای او ناید از هیچ مام
 
یکی گفت عباس این صفدر است
که در زور و بازوی چون حیدراست
 
دگر پر دلان اند اخوان اوی
که ازشیر غژمان نتابند روی
 
چو اینان گذشتند آمد زپس
دو سرورکه گفتی رسولند و بس
 
دوتن برتر ازعرش معراجشان
ز دستار پیغمبری تاجشان
 
یکی وارث صفوت مصطفی
یکی صاحب صولت مرتضی (علیه السلام)
 
یکی شربتی از لبش سلسبیل
یکی بنده ای بردرش جبرئیل
 
گشودم چو چشم آن دو را برعذار
دل ازدست من رفت و دستم زکار
 
خبر باز پرسیدم ازآن دو تن
چنین گفت و بنده با من سخن
 
که هستند درچرخ دین نیرین
دو فرزند فرخ رخ انداز حسین
 
علی هردو را نام و عالی مقام
دو نوباوه از دخت خیرالانام
 
چو آن جمله رفتند زی پیشگاه
چمیدم من ازبهر دیدار شاه
 
برفتم بدیدم که آن شهریار
زده تکیه برکرسی اقتدار
 
رده بسته یاران همه گرد شاه
چو انجم به گرد درخشنده ماه
 
همانگه شهنشه در راز سفت
به فرخ برادرش عباس گفت
 
که با خود هم ایدون ایا نامور
همه هاشمی زاده گان را ببر
 
بیار از حرم خواهران را برون
سبک درعماری نشان برهیون
 
بگو تا نماند کسی درسرای
زاصحاب و یاران فرخنده رای
 
چو گفت این همه حاضران از حضور
یکی تیر پرتاب گشتیم دور
 
به فرمان شه رفت سالار راد
پیام برادر به خواهر بداد
 
چو زینب نیوشید از و این سخن
زمانی بپیچید بر خویشتن
 
بگفت ای برادر به دارای دین
زگفتار من باز گوی اینچنین
 
که تا خود نیایی روان دربرم
نخواهم برون پا نهاد ازحرم
 
سپهبد ز دخت پیمبر (صلی الله علیه و آله) پیام
سبک برد زی سبط خیرالانام
 
چو شاه ازبرادر بدین سان شنید
به نزدیک فرخنده خواهر چمید
 
زمانی بدو دید و بگریست زار
نوازش نمودش برون ازشمار
 
پس ازپرده آن بانوی پرده گی
که کردی به جان مریمش بنده گی
 
برآمد خرامان به همراه شاه
به برج عماری درون شد چو ماه
 
ابوالفضل بنمود زانو دو تو
که ماه حرم پا گذارد بدو
 
به زانوی عباس بنهاد پای
به نفس نفیس آن شه پاکرای
 
بزد دست و بازوی خواهر گرفت
هم او نیز دوش برادر گرفت
 
به دوش شهی پنجه زد استوار
که شد برسردوش احمد سوار
 
چو بی کس شد آن دختر بوتراب
چرا آسمانا نگشتی خراب؟
 
دریغا چو برناقه می شد سوار
پس ازشاه آن بانوی داغدار
 
نه فر برادر بدی برسرش
نه عباس و نه قاسم و اکبرش
 
غرض آن سرافراز دخت رسول
درآن روز ازپرده همچون بتول
 
برآمد بر آن شوکت و اقتدار
نشست اندر آن هودج نشین
 
دگر بانوان شه راستین
ابر ناقه گشتند هودج نشین
 
دگر کودکان و پرستنده گان
گرفتند هریک به محمل مکان
 
سپس شاه برناقه ی راهوار
چو پیغمبر آمد به رفرف سوار
 
به زین برنشستند یاران همه
برآمد زلاهوتیان زمزمه
 
سرافیل بنواخت کوس رحیل
به چاووشی آمد چمان جبرییل
 
سوی کوفه با رنج و تیمار و غم
امیر حرم ره سپرد ازحرم
 
چو آمد به تنعیم شه با سپاه
بیا سود از رنج و تیمار راه
کنون راز بشنو ز شاه امم
که چون کرد قصد عراق از حرم
 
گذشته بد از ماه شعبان سه روز
که شد روی شه مرز بطحا فروز
 
درآن جایگه بود ماهی چهار
همی بد پرستشگر کردگار
 
ازآن پس که ذیحجه آمد فراز
شه دین زبطحا سفر کرد ساز
 
نفرموده اعمال حج را تمام
به عمره بدل گشت حج امام
 
ازآنرو که بدخواه احمد یزید
که بادش عذاب خدایی مزید
 
سه ده تن فرستاده بد نابکار
نهانی به خونریزی شهریار
 
که تیغی بدان شاه بی کبر ولاف
به خانه برانند گاه طواف
 
زبطحا سفر کرد زانرو امام
که ماند حرم را به جای احترام
 
زذیحجه بگذشت چون هشت روز
بفرمود دارای گیتی فروز
 
که آرند خرگه ز بطحا برون
عماری زند ساربان برهیون
 
پس آنگه یکی خطبه آغاز کرد
خدا را ستایش درآن سازکرد
 
همه یاوران رابرخود نشاند
چنین راز با انجمن بازراند
 
که ای قوم کس را به جان زینهار
نباشد ز تقدیر پروردگار
 
هرآنچ آورد بر سر ازخوب و زشت
نگردد دگرگونه اش سرنوشت
 
اجل کان نبخشد کسی را امان
قلاده است برگردن مردمان
 
چو بسیار سوی نیاکان خویش
ستوده بزرگان و پاکان خویش
 
مرا اشتیاق است ای انجمن
چو یعقوب بر یوسف خویشتن
 
نمود از ازل پاک پروردگار
پی دفن من بقعه ای اختیار
 
که ازبقعه های زمین سربه سر
گرامی تر است آن بردادگر
 
کنم سوی آن بقعه باید شتاب
زفیض شهادت شوم کامیاب
 
فراز آمدم گاه رنج و بلا
به جایی که نامش بود کربلا
 
خبر داده جدم رسول امین
ازآنچ آیدم پیش در آن زمین
 
کنون هر که را شوق جانبازی است
به سر بر هوای سرافرازی است
 
نماید به زودی بسیج سفر
ازاین مرز با من شود رهسپر
 
سحر چون بدین بختی گرم ساز
درخشنده خورشد عماری طراز
 
به فرمان شاهنشه رهنمون
نهادند هودج به پشت هیون
 
چو از ساربانان حدی گشت راست
محمد سراسیمه ازجای خاست
 
بزد دست و جامه به تن بر درید
خروشان به نزد برادر دوید
 
به رخ بر ز جزع تر انگیخت در
نگه داشت بر کف مهار شتر
 
به شه گفت کای زنده جانم ز تو
سرور و شکیب و توانم زتو
 
به درگاهت از ناقه بانگ درای
شنیدم مرا دل برآمد ز جای
 
پریشان دل و مویه ساز آمدم
به سوی تو با صد نیاز آمدم
 
مگر زین سفر باز دارم تو را
ویا درقدم جان سپارم تو را
 
مکن دستم ازدامن خویش دور
مبر از تنم جان و ازدیده نور
 
بدو شاه گفتا: که ای نامور
مرا یادگار از گرامی پدر
 
چو رفتی بدیدم به خواب اندرا
شبانگاه دیدار پیغمبرا
 
مرا گفت: بشتاب وایدر بپای
به آنجا که فرمودت ایزد گرای
 
زمان رحیلت فراز آمده است
به روی تو ما را نیاز آمده است
 
من اینک به امر وی از این دیار
روانم تو بر جا بمان بردبار
 
محمد به ایوان ز درگاه شاه
خرامید ناچار با اشک و آه
چو روزی سه ازماه شعبان گذشت
زدیدار شه مکه پر نور گشت
 
همه مکیان پیشباز آمدند
به سوی خدیو حجاز آمدند
 
در پوزش ولابه کردند باز
ببردند بر موکب شه نماز
 
که شاد آمدی ای شه راستین
زفر تو خرم شد این سرزمین
 
همه شهر ما از تو پر نور شد
روان های ما جمله مسرور شد
 
سپس کرد آن یادگار رسول
به جایی که شایسته بودش نزول
 
چو آمد به سوی عراق این خبر
که شد مکه سالار دین را مقر
 
یکی نامور بد خزاعی نژاد
که نامش سلیمان بد آن پاکزاد
 
به دل دشتی مهر شیر خدای
زیاران حیدر بد آن پاکرای
 
بزرگان کوفی به بنگاه اوی
برفتند و کردند سر گفتگوی
 
نخستین حبیب آن جوانمرد پیر
و دیگر مسیب یل شیر گیر
 
دگر دوستان کزولای علی (ع)
بد آیینه ی قلبشان صیقلی
 
سخن را سلیمان زبان برگشاد
نخست آن دلاور چنین کرد یاد
 
که ای نامداران فرخنده بخت
زگیتی معاویه بربست رخت
 
به جایش نشسته بد اختر پسر
که باماست همچون پدر کینه ور
 
شه دین رخ از بیعتش تافته
زیثرب سوی مکه بشتافته
 
مراین آرزو بودمان دیر باز
که این روزگار خوش آید فراز
 
برآورد آن آرزو کردگار
که بد در دل ما بسی روزگار
 
هم ایدون یکی رای فرخ دهید
خرد گرد آرید و پاسخ دهید
 
اگر نیست جز راستی کارتان
زکژی به یکسوست هنجارتان
 
بخوانید شه راسوی مرز خویش
ره یاری او بگیرید پیش
 
مباد آنکه شه رابه مرز عراق
بخوانید و جویید با وی نفاق
 
چو این گفت یاران زجا خاستند
بدین گونه پاسخ بیاراستند
 
که ما هرگز از راستی نگذریم
به جز راه فرمانبری نسپریم
 
کسی را ندانیم فرمانروای
ابر خویش جز پور شیر خدای
 
هم ایدر بدینگونه پیمان کنیم
که جان درراه شه گروگان کنیم
 
چو کوته شد این گفتگوی دراز
سوی شه یکی نامه کردند ساز
 
که ای داور تختگاه شرف
گرانمایه فرزند شاه نجف
 
شه شامیان زین جهان دو روی
سوی دار دیگر بیاورده روی
 
جهان شد به کام دل دوستان
گل خرمی رست ازبوستان
 
کنون چشم بیدار فتنه بخفت
شد انصاف پیدا ستم رخ نهفت
 
تویی باور دین پیغمبری
تویی وارث مسند حیدری
 
تو دانی که ما را همه درجهان
به پیکر پی یاری توست جان
 
چو آسوده مانی به بطحا زمین
بچم زی عراق ای خداوند دین
 
که لشگر بسی داری آراسته
همه ازدل و جان تو را خواسته
 
نخواهیم بر خود روا حکم کس
تویی حکمران برهمه خلق و بس
 
چو آن نامه را شد به پاسخ سخن
نهادند مهرش همه انجمن
 
به پیکی سپردند چون تند باد
فرستاده آورد وشه را بداد
 
شهنشاه نگشود لب درجواب
به پاسخ نفرمود چندی شتاب
 
پیاپی همی آمدش بر ورا
زکوفه پیام و پیام آورا
 
مرآن نامه ها نزد اهل سیر
ده و دو هزار آمد اندر شمر 
شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین
 
از حریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست
مروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین
 
می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم
بیش ازین ها حرمت کوی منا دارد حسین
 
پیش رو راه دیار نیستی، کافیش نیست
اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین
 
بسکه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب
کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین
 
رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند
تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین
 
بردن اهل حرم دستور بود و سرّ غیب
ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین
 
سروران، پروانگان شمع رخسارش ولی
چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین
 
سر به قاچ زین نهاده، راه پیمای عراق
می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین
 
او وفای عهد را با سر کند سودا ولی
خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین
 
دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا
با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسین
 
سیرت آل علی (ع) با سرنوشت کربلاست
هر زمان از ما،یکی صورت نما دارد حسین
 
آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند
عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین
 
دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت
داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین
 
بعد ازینش صحنه ها و پرده ها اشکست و خون
دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین
 
ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین
 
دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز
با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین
 
شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا
جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین
 
اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار
کاندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسین
آقا چه شد که حج شما نیمه کاره ماند
شب های شهر مکه چرا بی ستاره ماند
 
بار سفر مبند، دلم شور می زند
گویا قیامت است، مَلک صور می زند
 
من خواب دیده ام، سرتان را به نی زدند
گرگان تشنه، زوزه کشان لب به مِی زدند
 
دیدم نسیم شانه به گیسوت می زند
مَرهم به زخم گوشه ی ابروت می زند
 
دیدم تو را به نیزه شه مِی گسارها
هو می کشند دور و برت نی سوارها
 
آقای من، شما که مسیح عشیره ای
در کوفه متهم به گناهی کبیره ای
 
اینجا بمان که حرمت کعبه تویی حسین
آقا مرو، که عزت کعبه تویی حسین
 
دیدم که حاجیان منا لنگ می زدند
شیطان پرست ها به خدا سنگ می زدند
 
حالا که می روی سفری پر خطر حسین
پس لااقل سه ساله ی خود را مبر حسین
 
پاشیدم آب پشت سر محمل رباب
با ظرف اشک دیده ی خونین جگر حسین
 
فکری به حالِ روز مبادای ایل کن
چندین قواره چادر دیگر بخر حسین
 
این ساربان به درد مسیرت نمی خورد
یک ساربان اهل نظر را ببر حسین
 
او نقشه ها کشیده که دور و بر شماست
چشمش مدام خیره به انگشترِ شماست
 
با بردنش نمک به جگر می خورد حسین
شش ماهه ی تو زود نظر می خورد حسین
 
با اینکه مست ذکر خوش یارب توأم
اما هنوز مضطرب زینب توأم
 
یعقوب چشم آینه ها پیر می شود
این شهر بی حضور تو دلگیر می شود
 
دارد ز دیده قافله ات دور می شود
کم کم بساط روضه ی ما جور می شود
براساس گریز به
موضوع گریز :
مناسبت گریز :
براساس سبک شعر
روضه شور واحد تک زمینه رجز خوانی زمزمه جفت نوحه مناجات نامشخص مدح مسجدی سینه زنی واحد سنگین دکلمه دم پایانی واحد تند پیش زمینه سرود سالار زینب حاج ناظم همه جا کربلا راس تو میرود بالای نیزه ها ببینید ببینید گلم رنگ ندارد نوحه سنتی ببینید ببینید گلم رنگ ندارد سیدی ماکو مثلک الغریب غریب گیر آوردنت زبانحال به سمت گودال از خیمه دویدم من دودمه مدح و مرثیه مفاعیل مفاعیل فعول شعر خوانی
براساس قالب شعر
دوبیتی غزل قصیده مثنوی چهار پاره رباعی ترجیع بند مستزاد شعر نو شعر سپید ترکیب بند قطعه مسمط نا مشخص مربع ترکیب تک بیتی مخمس
براساس زبان
فارسی عربی ترکی
براساس شاعر
محتشم کاشانی میلاد عرفان پور امیر عباسی قاسم صرافان محمد مهدی سیار غلامرضا سازگار رضا یعقوبیان علی اکبر لطیفیان قاسم نعمتی اسماعیل تقوایی مرتضی محمود پور حسن لطفی امیر حسین سلطانی محمود اسدی علی انسانی مظاهر کثیری نژاد محمود ژولیده ولی الله کلامی زنجانی میثم مومنی نژاد حسن ثابت جو عباس میرخلف زاده سید حمیدرضا برقعی سید هاشم وفایی سید رضا موید خراسانی محمدرضا سروری یوسف رحیمی احمد بابایی محسن عرب خالقی سید پوریا هاشمی علیرضا خاکساری وحید زحمتکش شهری مهدی رحیمی زمستان حسن کردی روح اله نوروزی مرضیه عاطفی بهمن عظیمی حسین رحمانی میلاد قبایی محسن صرامی رضا آهی رضا تاجیک اصغر چرمی محمد جواد شیرازی مهدی نظری وحید قاسمی وحید محمدی محسن کاویانی مجتبی صمدی شهاب حمید رمی محمد حسین رحیمیان محمد حسن بیات لو امیر روشن ضمیر نا مشخص محمد محسن زاده گنجی امیر ایزدی حسین قربانچه رضا رسول زاده جواد حیدری محمد سهرابی محمد جواد پرچمی سيد مهدي سرخان رضا یزدانی سید مهدی موسوی حسن صنوبری محسن رضوانی سیدجواد پرئی سید محمد جواد شرافت علی سلیمیان محمدجواد غفورزاده (شفق) سید مجتبی رجبی نورآملی حسن بیاتانی عماد خراسانی رحمان نوازنی مسعود اصلانی حافظ محمدرضا آغاسی علی حسنی صمد علیزاده محمد صمیمی کاظم بهمنی مجید تال مهدی قهرمانی احسان محسنی فر شیخ رضا جعفری میثم سلطانی مصطفی صابر خراسانی محمد فردوسی علیرضا قزوه قاسم افرند محمد مهدی عبداللهی محمد خسروی جواد دیندار سعید خرازی علیرضا عنصری حسین میرزایی حسن جواهری مصطفی قمشه ای علامه حسن زاده آملی میثم خالدیان علی زمانیان حسین ایمانی سیدعلی احمدی(فقیر) سید مجتبی شجاع محمد حسین فرحبخشیان (ژولیده نیشابوری) محسن داداشی امام خمینی (ره) فواد کرمانی امیر رضا سیفی احمد اکبرزاده ملا فتح‌الله وفایی شوشتری صدّیقه‌ی طاهره (علیهاسلام‌الله) محمود شاهرخي (م.جذبه) سید محمد رستگار جواد هاشمی (تربت) سید حبیب نظاری غلام‌رضا دبیران محمدحسین علومی تبریزی سعید بیابانکی سعید توفیقی علیرضا لک جواد محمد زمانی آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی سید یاسر افشاری محمود کریمی احمد واعظی آیت الله وحید خراسانی حضرت آقای خامنه ای سید الشهدا عبدالجواد جودی خراسانی بهروز مرادی سالک قزوینی رفیق اصفهانی سید رضا حسینی (سعدی زمان) بابافغانی شیرازی تأثیر تبریزی صغیر اصفهانی (ره) وحید مصلحی یاسر حوتی حسین رستمی محمد بنواری (مهاجر) محمد بیابانی علیرضا شریف هادی جان فدا علی آمره حامد تجری مصطفی متولی مجتبی خرسندی علی صالحی علیرضا بیاتانی مهدی رحمان دوست مهدی نسترن سید محمد جوادی سید مهدی جلالی مجتبی روشن روان حامد خاکی سید محمد علی ریاضی احسان مردانی مهدی مومنی مریم سقلاطونی مجتبی شکریان همدانی عارفه دهقانی حسینعلی شفیعی (شفیع) رضا پیروی سعید پاشازاده ناصر حامدی رضا قاسمی حامد جولازاده پیمان طالبی میلاد حسنی امیر حسام یوسفی نوید اسماعیل زاده عباس شبخیز قراملکی (شبخیز) مهدی جهاندار کرامت نعمت زاده علی اصغر حاج حیدری مهدی صفی یاری محمد علی بیابانی محمد امین سبکبار هانی امیر فرجی سینا نژادسلامتی رسول میثمی صباحی بیدگلی وصال شیرازی مهدی پورپاک فاطمه نانی زاده محسن خان محمدی حبیب نیازی مجید لشگری میرزا احمد عابد نهاوندی(مرشد چلویی) آیت الله سیداحمد نجفی(آقاجون) محمد جواد خراشادی زاده ناظرزاده کرمانی سیدجلال حسینی احمد جلالی حسین عسگری علی اصغر کوهکن حجت الاسلام میر تبریزی محسن مهدوی حبیب الله چایچیان رضا فراهانی محمدرضا شمس خاکی شیرازی ابراهیم بازیار عباس احمدی سید محمد اویار حسینی محمد احمدی مرحوم الهیار خان (آصف) جواد قدوسی مجید قاسمی محمد رسولی داوود رحیمی مسعود یوسف پور حیدر توکل فاضل نظری علی ناظمی صفایی جندقی کریم رجب زاده میرزا یحیی مدرس اصفهانی غلامرضا کافی عمان سامانی مهدی محمدی پانته آ صفایی محمد بختیاری حمیدرضا بشیری محمدسعید عطارنژاد پروانه نجاتی نیما نجاری علی اشتری جعفر خونویی رضا دین پرور محمد ظفر سید رضا میرجعفری خوشدل تهرانی مهدی نعمت نژاد محسن راحت حق سجاد محرابی سید فرید احمدی مهدی زنگنه کاظم رستمی روح الله عیوضی علی اصغر ذاکری گروه یا مظلوم امیر حسین حیدری امیر اکبرزاده مهرداد مهرابی سید محمد بابامیری توحید شالچیان نغمه مستشار نظامی رحیم معینی کرمانشاهی سید محمد میرهاشمی امیرحسین الفت غلامحسین پویان احمد علوی فیاض هوشیار پارسیان مرتضی امیری اسفندقه محمدعلی مجاهدی جعفر بابایی(حلّاج) اصغر عرب فرشته جان نثاری سیدمحسن حبیب لورسه محمد علامه صادق رحمانی فرهاد اصغری یاسر مسافر عباس ویجویی عباس عنقا منوچهر نوربخش سیدحسن حسینی محمدجواد باقری محمد ارجمند محمد عظیمی محمدحسین بهجت تبریزی(شهریار) محمدسعید میرزایی مهدی خطاط ادیب الممالک فراهانی محمدعلی رحیمی محمد قاسمی احسان نرگسی رضاپور داریوش جعفری حامد آقایی سید محسن حبیب الله پور مجتبی حاذق محسن حنیفی آرش براری بهنام فرشی هستی محرابی طاها ملکی یاسر قربانی محمد داوری امیرحسین آکار اسماعیل شبرنگ آرمان صائمی علی رضوانی عماد بهرامی عادل حسین قربان امیرعظیمی حبیب باقرزاده حسین محسنات علی اصغر یزدی مجتبی رافعی میثم خنکدار ابراهیم لآلی قاسم احمدی مهدی علی قاسمی پوریا باقری علی اکبر نازک کار نوید اطاعتی فاطمه خمسی مهدی میری مجتبی کرمی محمد دستان علی کاوند مهدی قربانی محمد مبشری محمدرضا رضایی موسی علیمرادی محمدعلی نوری میلاد یعقوبی حسین صیامی مرتضی مظاهری میرزا احمد الهامی کرمانشاهی ناصر دودانگه علیرضا وفایی(خیال) امیر فرخنده حسین واعظی سعید نسیمی محسن غلامحسینی منصوره محمدی مزینان ابراهیم روشن روش سید علی حسینی مرضیه نعیم امینی حمید فرجی امیرعلی شریفی جعفر ابوالفتحی محمد کاظمی نیا امیر علوی رضا قربانی مهدی کاشف امیرحسین محمودپور رضا اسماعیلی حسن فطرس عالیه رجبی رضا باقریان محسن عزیزی محمدرضا ناصری روح الله پیدایی محمد زوار ایمان کریمی مصطفی رفیعی مجتبی قاسمی محمود قاسمی مجید خضرایی یونس وصالی محمود یوسفی ایمان دهقانیا بردیا محمدی مجتبی دسترنج ملتمس محمد مهدی شیرازی محسن زعفرانیه حسین خیریان حامد شریف مهدی شریف زاده ابالفضل مروتی مصطفی کارگر معین بازوند سید جعفر حیدری محسن ناصحی روح الله قناعتیان محمدحسین ملکیان مقداد اصفهانی رسول عسگری عفت نظری سجاد شاکری احمد ایرانی نسب مسعود اکثیری حسن رویت علی سپهری سید امیر میثم مرتضوی سیدمحمد مظلوم حسین رضایی حیران علی مشهوری (مهزیار) علی قدیمی نیر تبریزی فیاض لاهیجی حسین عباسپور محمد بن یوسف اهلی شیرازی جویای تبریزی (میرزا دارا) سید رضا هاشمی گلپایگانی سید علی اصغر صائم کاشانی امیرحسین کاظمی سارا سادات باختر علی اصغر شیری محمد حسین آغولی (ترکی شیرازی) سلمان احمدی وحید اشجع مهرداد افشاری مرجان اکبرزاد محمد-مهدی-امیری شهره انجم شعاع عبدالحمید-انصاری‌-نسب مرتضی-بادپروا محمدرضا-بازرگانی زهرا براتی امیرحسن بزرگی متین زهرا بشری موحد سید-حکیم-بینش فاطمه‌ سادات پادموسوی سعید-تاج‌-محمدی مهدی چراغ‌زاد حامد حسینخانی سیده فرشته حسینی سیدموسی حسینی کاشانی علی‌اصغر الحیدری (شاعر هندوستانی) محمد سجاد حیدری سمیه خردمند ایرج میرزا محسن سیداسماعیلی میرزا محمد باقر صامت بروجردی میرزا حاجب بروجردی (افصح الشعراء) میرزا محمد رفیع (رفیع‌الدین) (واعظ قزوینی) آشفته شیرازی سید وحید حسینی مسعود مهربان مهدی انصاری رضا حامی آرانی سید حسن رستگار محمدجواد وثوقی حمید کریمی اسماعیل روستایی احمد شاکری ابراهیم زمانی محمد کیخسروی محمد جواد مهدوی یاسین قاسمی حسین کریمی مهدی امامی جواد کلهر مجتبی فلاح محمدجواد غفوریان پدرام اسکندری حسن اسحاقی نوید طاهری محمود مربوبی سیروس بداغی میلاد فریدنیا شهریار سنجری رضا ملایی مجید رجبی امیرحسین نجمی عمران بهروج صادق میرصالحیان حجت بحرالعلومی محمدحسین ذاکری رسول رشیدی راد زینب احمدی حامد خادمیان حمیدرضا محسنات حسین اخوان (تائب) محمود شریفی مهدی مقیمی وحید دکامین شهرام شاهرخی فرشید یارمحمدی علی فردوسی رضا شریفی سیدعلی رکن الدین عبدالحسین مخلص آبادی حسین سنگری رضا هدایت خواه مهران قربانی محسن قاسمی غریب سید مصطفی غفاری جم سید مسعود طباطبایی احمد عزیزی حسین زحمتکش حمید عرب خالقی سجاد روان مرد میثم کاوسی رضا مشهدی امیرحسین وطن دوست محمد کابلی محمدهاشم مصطفوی محمد دنیوی (حاتم) علی اکبر حائری محمدرضا طالبی کمیل کاشانی محمدباقر انتصاری مرتضی عابدینی علی حنیفه عبدالرضا کوهمال جهرمی سینا شهیدا مهدی فرجی حسنا محمدزاده سید مصطفی مهدجو علی میرحیدری علی خفاچی حسین ایزدی پرویز بیگلری چاوش اکبری زهرا هدایتی هاشم طوسی (مسلم) نجمه پورملاکی نادر حسینی سجاد شرفخانی علی زارعی رضایی محمدعلی رضاپور سید محسن حسینی مرحوم نادعلی کربلایی ابوالفضل عصمت پرست مجتبی نجیمی مجید نجفی مجید بوریان منش علی علی بیگی سید محسن علوی محمد جواد مطیع ها ناهید رفیعی امیررضا یوسفی مقدم سید علی نقیب ایوب پرندآور نوید پور مرادی علی ذوالقدر سید ابوالفضل مبارز علی شکاری حمید رحیمی انسیه سادات هاشمی محسن حافظی عبدالحسین میرزایی مهدی قاسمی رضا خورشید فرد وحیده افضلی سید محمد حسین حسینی محمد سجاد عادلی مهدی زارعی سید محمد جواد میرصفی یدالله شهریاری امید مهدی نژاد محمد صادق باقی زاده محمد خادم محمدرضا کاکائی سید حجت سیادت مهدی مردانی جواد محمود آبادی حسین شهرابی حامدرضا معاونیان احمد جواد نوآبادی محمد علی قاسمی خادم عرفان ابوالحسنی ظهیر مومنی سید صادق رمضانیان عاطفه سادات موسوی عاصی خراسانی علی محمدی حسین زارع سید مصطفی سیاح موسوی حمید محبی وحید نوری حسین اوتادی هادی ملک پور مهدی کبیری محمدرضا نادعلیان فرشید حقی رامین برومند (زائر) محمدرضا اسدی سجاد زارع مولایی سید امیر حسین فاضلی سید مصطفی حسینی راد محمد رستمی محسن همتی محمود تاری سید واصفی غلامرضا شکوهی کمیل باقری محمد حسین بناریان لیلا علیزاده مهدی حنیفه جواد کریم زاده سید صابره موسوی میرزا محمد تقی قمی (محیط) حاج ملا احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی (صفایی) عباس همتی یغما جندقی
براساس مداح
حاج منصور ارضی حاج محمود کریمی حاج محمدرضا طاهری حاج سعید حدادیان حاج میثم مطیعی حاج مجید بنی فاطمه حاج حمید علیمی حاج حسین سیب سرخی حاج مهدی سلحشور حاج سید جواد ذاکر حاج جواد مقدم حاج عبدالرضا هلالی حاج سید مهدی میردامادی حاج مهدی رسولی حاج حسن خلج حاج مهدی لیثی حاج نریمان پناهی حاج سید رضا نریمانی حاج احمد واعظی حاج حسین طاهری حاج مهدی سماواتی حاج محمد حسین پویانفر حاج سید حمیدرضا برقعی نا مشخص حاج میثم مؤمنی نژاد حاج مهدی اکبری حاج قاسم صرافان حاج مهدی مختاری حاج محمدرضا محمدزاده حاج کاظم اکبری حاج ابالفضل بختیاری حاج محمدرضا آغاسی حاج حنیف طاهری حاج وحید نادری حاج حسین رضائیان حاج امیر عباسی حاج محمد بیابانی حاج سید علی رضوی حاج سید مهدی هوشی السادات نزارالقطری حاج اسلام میرزایی حاج حسین سازور حاج محسن عرب خالقی حاج صابر خراسانی سید رسول نریمانی محمد جعفری ارسلان کرمانشاهی جبار بذری حاج اکبر مولایی حاج امیر برومند حاج محمدرضا بذری حاج حیدر خمسه حاج حسن حسین خانی حاج حسین عباسی مقدم حاج غلامحسین علیزاده حاج حسین عینی فرد حاج مهدی رعنایی حاج مصطفی روحانی حاج روح الله بهمنی حاج امیر کرمانشاهی حاج میرزای محمدی حاج وحید گلستانی حاج سید امیر حسینی علی فانی حاج سید علی مومنی حاج امین مقدم حاج محمد کمیل حاج محمد حسین حدادیان حاج سعید پاشازاده حاج مقداد پیرحیاتی حاج محمد سهرابی حاج محمد فصولی کربلایی حاج فرهاد محمدی حاج ابوذر بیوکافی حاج سید محمد جوادی حاج سید محمد عاملی حاج وحید یوسفی حاج محمد یزدخواستی حاج مجتبی رمضانی کویتی پور حاج محسن صائمی حاج حسین رستمی مرحوم استاد محمدعلی کریم خانی حاج حسین باشی حاج مهدی وثیق حاج شیخ محمد ناصری سید علی حسینی حاج محمد امانی مرحوم محمدعلی چمنی حاج رضا قنبری حاج عبدالله شیران مرحوم استاد سلیم موذن زاده حاج علی اصغر ارغوان مرحوم حاج فیروز زیرک کار سید حسین قاضی سید مهدی حسینی استاد محسن فرهمند حاج احمد عثنی عشران حاج محمد احمدیان حاج صادق آهنگران حاج اکبر نوربهمنی سیدرضا میرجعفری سیدرضا تحویلدار ایمان کیوانی حاج محمدحسین عطائیان حاج حسن شالبافان حاج محمدصادق عبادی حاج علی عرب حاج علیرضا قزوه حاج آرش پیله وری حاج مهدی تقی خانی حاج یزدان ناصری حاج امیرحسن محمودی حاج حمید دادوندی حاج احمد نیکبختیان حاج امیرحسن سالاروند حاج هاشم سالار حسینی حاج ابراهیم رحیمی حاج محمد صمیمی حاج حمیدرضا قناعتیان حاج محسن عراقی حاج محسن طاهری حاج حسین ستوده حاج مهدی دقیقی حاج حسین رجبیه حاج رحیم ابراهیمی حاج حسین فخری حاج صادق حمزه حاج حسین هوشیار حاج حسین جعفری استاد رائفی پور حاج داوود احمدی نژاد مرحوم مرشد حسین پنجه پور حاج سید محمد حسینی حاج هادی گروسی حاج محمدرضا مختاریان حاج حسن کاشانی حاج وحید جلیلوند حاج حیدر منفرد حاج علی مهدوی نژاد حاج مرتضی امیری اسفندقه حاج حسین خلجی حاج وحید قاسمی حاج سید محمود علوی حاج سعید قانع حاج سید جعفر طباطبائی حاج حسین محمدی فام حاج هادی جان فدا حاج علی علیان حاج صادق کریمی حاج محسن توکلیان حاج محمد قربانخوانی حاج حسن رضا عبداللهی حاج مرشد میرزا مرحوم مرشد میرزا حاج مهدی اقدم نژاد شهید حسین معز غلامی حاج حسین رحمانی حاج علی اکبر سلحشور حاج محمد گرمابدری حاج محمد جواد احمدی حاج احمد اثنی عشران حاج جواد ابوالقاسمی حاج محمد مهدی اسماعیلی حاج محسن حسن زاده حاج اکبر بازوبند آیت الله سید محمدحسن طهرانی مجید رضانژاد محمدجواد توحیدی حاج یدالله محمدی مرحوم سید مهدی احمدی اصفهانی حاج محمود گرجی حاج رضا علی رضایی حاج جواد باقری حاج سید ابراهیم طاهریان حاج مسعود پیرایش حاج محمدرضا نوشه ور حاج حسن بیاتانی حاج علی اکبر زادفرج حاج علی جباری حاج علی کرمی حاج سعید خرازی حاج هادی ملک پور حاج حسن عطایی حاج محمد کریمی حاج محمد رستمی حاج جواد حیدری