ایها المظلوم-ayohalmazloom
شعر و اشعار بستن آب بر اهل بیت و صوت سبک و گریز اشعار
لطفاً برای جستجوی گریز های متفاوت در این مناسبت به کادر جستجوی گریز در سمت راست صفحه مراجعه فرمایید
نمایش هر صفحهمورد
نگذاشت ظلم اهل زنا در جهان دریغ
جز یک مریض ز آل پیمبر نشان دریغ
 
میر قضا به مجلس غم خاک شین فسوس
دیو دغا به مسند جم حکمران دریغ
 
عیسی صلیب پنجه جوقی جهود وای
موسی جریح زخمه ی خیل شبان دریغ
 
افتاده طایران ریاض رسول و آل
در دام فتنه کبک و هما ز آشیان دریغ
 
طاوس وسار در رسن از عنکبوت آه
شاهین و چرخ در قفس از ماکیان دریغ
 
با میهمان کس این همه بی حرمتی نراند
یکباره رفت شرم و حیا از میان دریغ
 
با کافر این معامله کافر نکرد هم
در یک کف آب خود که کند زین و آن دریغ
 
در هیچ ملتی همه گیتی ز شرب آب
در حق میهمان نکند میزبان دریغ
 
از صرف آب صرف زهر ملحدی عنود
هرگز نکرده هیچ کس از انس و جان دریغ
 
آن را که بسط ید ز محیطش سبق ربود
مقطوع بین ید از ستم ساربان دریغ
 
آن تن که با رسول امین زیر یک عبا
خفتی به روی خاک و به خون شد طپان دریغ
 
همواره آسمان و زمین را چه شد که بود
با اهل عصمت آن همه نامهربان دریغ
 
در میزبانی تو به جز کوفیان شوم
از میهمان نداشته کس آب و نان دریغ
 
از دور جان فشانیت اکنون که مانده دور
ماند از غم تو قسمت ما جاودان دریغ
 
فرعون کفر بین که عزیز است و کامکار
موسای دین به چنگ اراذل ذلیل و زار
در کامش ای فلک زدی آتش به جای آب
خاکت به حلق باد بدین گونه احتساب
 
با این ستم هنوز ترا چشم آفرین
با این گنه هنوز ترا بویه ی ثواب
 
آبی به حلق سوخته ی او نریختند
با آنکه دجله آب شد از فرط التهاب
 
تا دیده و دلش ز عطش ماند خشک و تر
بایست خون دل رود از دیده ی سحاب
 
گرم از شهادتش سر و جان از حیات سرد
دل بر فراق داغ و درون از عطش کباب
 
رایی به سوی مقتل و رویی به خیمگه
جانش سبک عنان و عنانش گران رکاب
 
دل خالی از علاقه دهان از وداع پر
در این عمل درنگش و برآن امل شتاب
 
زین قصد ناصواب نگشتند محترز
ز آن خون بی گناه نجستند اجتناب
 
پوشید خلعتی اگر او بود خاک صرف
نوشید شربتی اگر او بود خون ناب
 
نه چرخ منقلب شد ازین شغل بی محل
نه خاک مضطرب شد ازین ظلم بی حساب
 
با تفته کامی وی و اصحاب تشنه لب
ای کاش نیل و قلزم و جیحون شدی سراب
 
ازتاب تشنه کامی اطفال در خروش
خاک سیه به دیده ی بی آب آفتاب
 
تا در عراق و شام حریم تو دربدر
دل شاد آن غمین فتد آباد این خراب
 
در خون خود چو خفت جگرگوشه ی بتول
بر خاک ره فتاد چو فرزند بوتراب
 
پشت زمین ز اشک ملایک تباه باد
روی فلک ز آه اناسی سیاه باد
شط فرات از آتش حسرت کباب شد
وز تشنگیش از عرق خجلت آب شد
 
در حلق ساکنان بهشت آب سلسبیل
بر یاد تشنه کامی او خون ناب شد
 
جبریل دست برسر و سر برد زیر بال
چون دست برعنان زد و پا در رکاب شد
 
خود پس چرا نداد کسی داد اهل بیت
کز آن غریور و غلغله روز حساب شد
 
امر شکیب کرد حرم را و خویشتن
بر ناشکیبی همه بی صبر و تاب شد
 
عمر از فراز روی و اجل در قفای او
این بی درنگ آمد و آن با شتاب شد
 
از صدر تا به صف همه لرزید عرش و فرش
در صف چو صدر زین تهی از آن جناب شد
 
اجزای کاینات سراپا بلند و پست
هر ذره ذره بی سر و پا ز اضطراب شد
 
چرخ از روش ستاد و زمین در طپش فتاد
زیر و زبر جهان همه پر انقلاب شد
 
از آه و اشک سینه و دامان باغ و دشت
صحرای آتش آمد و دریای آب شد
 
تا خون حلق اوکف صحرا نگار کرد
از خون دیده دامن زهرا خضاب شد
 
با آنکه جای غم نه ازین داغ ناگزیر
در باغ خلد فاطمه بی خورد و خواب شد
 
ساکن شو ای فلک که درین دور دیر پای
بطحا و یثرب از حرکاتت خراب شد
 
ز آن خون بی گناه عجب تر که آن گروه
خشنود ازین شدند که کاری ثواب شد
 
آه از دمی که فارس میدان کربلا
چون اشک خود فتاد به دامان کربلا
به فرزند مرجانه رفت آگهی
که فرمانده ی تخت شاهنشهی
 
بکنده به خرگاه چاهی شگرف
که آبش بود سرد مانند برف
 
نوشت آن ستم گستر نابکار
به بن سعد ناپاک نستوده کار
 
که برشاه دین کار بنمای تنگ
مهل تا کند چاه و پیش آر جنگ
 
به فرمان دژخیم بیدادگر
عمر آن تبه گوهر کینه ور
 
نگهبان و جاسوس برشه گماشت
به عیوق منجوق کین برفراشت
 
چو لب تشنه گشتند اهل حرم
کشیدند آه از دل پر زغم
 
زافغانشان شه به چهر اشک راند
سپهدار اسلام را پیش خواند
 
دل آگاه شیر کنام یلی
مه هاشمی نور چشم علی
 
ببوسید نزد شهنشه زمین
بدو گفت سبط رسول امین
 
گزین کن زیاران حق سی سوار
پیاده دو ده مرد خنجر گذار
 
ازیدر به همراه یاران شتاب
برو تا به نزدیکی رود آب
 
مگر دشمنان را شکست آوری
گوارنده آبی به دست آوری
 
شنید این چو عباس از شاه دین
پذیرفت فرمان و بر شد به زین
 
به همره دو ده مشک و پنجاه مرد
ببرد و برانگیخت هامون نورد
 
چو سیل اندر آمد در آن رودبار
ز پی آن دلیران دشمن شکار
 
چو آن قوم را عمر و حجاج دید
بگفتا ز بهر چه کار آمدید؟
 
هلال سرافراز گفتا بدوی
منم ابن عم تو ای کینه جوی
 
زبان خشک و دل پر زتاب آمدم
سوی رود از بهر آب آمدم
 
بدو گفت زشت اختر بدنهاد
که ای نامور راد فرخ نژاد
 
بیاشام ازین آب شیرین گوار
گوارا بود بر تو ای نامدار
 
بدو گفت جان دلیری هلال
که ای مرد زشت اختر بد سگال
 
چسان شدروا؟آن که من سردآب
بنوشم نشانم زدل التهاب؟
 
چنین گفت اهریمن پر فساد
که این است فرمان ابن زیاد
 
ازو چون هلال دلیر این شنید
به یاران فرخ خروشی کشید
 
که هان مشک ها پر زآب آورید
سوی خیمه ی شه شتاب آورید
 
دلیران به فرمان آن کامیاب
نمودند پر مشک ها را زآب
 
چو آگاه گشتند کوفی سپاه
ببستند ره را به یاران شاه
 
جهانجوی عباس پیروز روز
شهاب درخشان عفریت سوز
 
سپه رابه تیغ آنچنان بیم داد
که کس نامدش جنگ جستن به یاد
 
پراکنده گشتند از رزمگاه
زگرد سرافراز یاران شاه
 
به پیروزی آن شیر مردان دین
سبک بازگشتند از آن دشت کین
 
چو باد خزان در شتاب آمدند
سوی شاه با مشک آب آمدند
چو کارفریضه بپرداختند
هم اندر زمان ساز ره ساختند
 
به همراهشان حر روشن روان
عنان برعنان با سپه شد روان
 
به نیمه ره از کوفه مردی سوار
بیامد برحر فرخ تبار
 
یکی نامه دادش زابن زیاد
سراسر پر ازمکر وکین و فساد
 
سپهدار حر چون گشود و بخواند
به کوفی سواران چنین راز راند
 
که ای جنگجویان ناورد خواه
به دارای یثرب ببندید راه
 
نمانید زیدر شود رهسپار
که این است فرمان فرمانگزار
 
به فرمان حر لشگر کینه خواه
گرفتند بر رهبر خویش راه
 
چو این دید دانای راز نهفت
سپهدار حر را به برخواند و گفت
 
به دلخواه تو ای یل رزمخواه
روانم بدین راه با این سپاه
 
همانا گذشتی زایمان خویش
که برگشتی ازعهد و پیمان خویش
 
چنین پاسخ آورد آن سرفراز
که پوشیده نبود زتو هیچ راز
 
به فرمان فرمانده ی خویشتن
چینن بسته ام راه برشاه من
 
نیارم ز فرمان میر شریر
گذشت ای خداوند برمن مگیر
 
چو این گفت اسپهبد نامجوی
شهنشه به یاران خود کرد روی
 
یکی خطبه چونان که می خواست خواند
به یزدان فراوان ستایش براند
 
در آن خطبه گفتا به یاران خویش
که ای راد مردان فرخنده کیش
 
نماند کسی جاودان درجهان
به جز داور آشکار و نهان
 
مرا شوق دیدار جد و تبار
برون برده یکباره ازدست کار
 
بگویم شما را کنون برملا
که من کشته گردم به دشت بلا
 
کسی کو به من هست همراه و یار
مراو نیز چون من شود کشته زار
 
کنون هر که خواهد ازین بوم و بر
شود سوی بنگاه خود رهسپر
 
هرآنکس می عشق نوشیده است
زجان و جهان چشم پوشیده است
 
ز راز محبت خبر یافته است
فروغ یقین بردلش تافته است
 
بماند به جا تا به میدان عشق
سر او شود گوی چوگان عشق
 
زشه چون زهیر ابن قین این شنفت
زمین ازسرشوق بوسید و گفت
 
که شاها همه جان نثار توایم
به هر کارخدمتگزار توایم
 
اگر فی المثل تابماند جهان
بمانیم ما در جهان جاودان
 
ابا زیور و گوهر و تخت و تاج
ز شاهان گیتی ستانیم باج
 
به راه تو مردن به از تاج و تخت
شماریم ای شاه پیروز بخت
 
زتنمان بهل تا بدرند پوست
که از زندگیمان همین آرزوست
 
بود بی تو مارا ریاض نعیم
روان سوزتر ازحمیم جحیم
 
دم ازگفته چون بست آن سرافراز
هلال بن نافع سخن کرد ساز
 
که شاها بدان کردگار جهان
که ما را پدیدار کرد ازنهان
 
نباشد به جز راستی راه ما
بداندیش تو هست بدخواه ما
 
نداریم پروایی ازجان خویش
نگردیم از این ره که داریم پیش
 
تو دانی که جز جانمان نیست چیز
که آنرا به پای تو ریزیم نیز
 
تو جاوید مان ای توان همه
که قربانی توست جان همه
 
چو این گفته پرداخت آن پاکزاد
بریر خضیر اینچنین کرد یاد
 
که شاها بزرگا بدین خوب کار
نهاده است منت به ما کردگار
 
برای همین کارمان آفرید
ز سرتاسر آفرینش گزید
 
برای همین مادر پاکزاد
بپرورد و درمهدمان شیرداد
 
که درپیش روی تو بیجان شویم
همه زنده ازوصل جانان شویم
 
نه تنها به عشقت زجان بگذریم
بود هرچه جز دوست زان بگذریم
 
چنین است آیین راه نجات
که ازخود بمیری و یا بی حیات
 
شهنشه چو زینگونه زایشان شنود
فرستاد برجان هریک درود
 
غبار غم ازجان هر تن سترد
وزان پس سوی کربلا ره سپرد
 
یکی نامه بنوشت آن شهریار
به نزد بزرگان کوفه دیار
 
که من با حریم رسول(صل الله علیه و آله) خدای
رسیدیم در وادی نینوای
 
کسی کو مرا با شد ازمهر یار
شود زی صف کربلا رهسپار
 
زکار خود آن قوم را آگهی
چو داد آن خداوند گاه مهی
 
نوندی بخواند و بدو نامه داد
فرستاده بگرفت و شد همچو باد
 
که ناگاه ازسوی کوفه چو برق
بیامد سواری به پولاد غرق
 
دو لشگر چو دیدند او رازدور
که تازد همی سوی ایشان ستور
 
سوی او همه دیده بگماشتند
عنان های اسبان نگه داشتند
 
چو آمد نیاورد شه را درود
به حر پوزش آورد و اورا ستود
 
بدادش یکی نامه پس آن سوار
ز فرزند مرجانه ی نابکار
 
سپهدار بگرفت و بگشاد و دید
که بنوشته فرمانگزار پلید
 
که ای حر نام آور تیغ زن
تو را این چنین است فرمان زمن
 
به جایی که نبود درآن هیچ آب
فرود آر نوباوه ی بوتراب
 
از آن نامه نام آور سرفراز
شگفتی فرو ماند لختی دراز
 
همان نامه را مرد توسن براند
میان دولشگر باستاد و خواند
 
پس آنگاه گفتا به دارای دین
که نگذارمت رفتن ازاین زمین
 
بدو گفت آن شاه فرمانروا
بهل تا بیازیم زی نینوا
 
به شه پاسخ آورد فرزانه مر
که شاها نیارم من این کارکرد
 
زهیرابن قین این چو ازحر شنفت
به شاهنشه ملک ایمان بگفت
 
که ما را بفرمای ای شهریار
دراین پهنه با آن سپه کارزار
 
نگردید ه تا روی این سرزمین
پر از نیزه و دشنه ی اهل دین
 
وگرنه چو از کوفه آید سپاه
به ما کار پیکار گردد تباه
 
چه سازند با ما سواری هزار؟
نه ما آتشیم این سپه مشت خار؟
 
به دریای آتش چو خار خشن
ستیزد بسوزد بن خویشتن
 
بدو پاسخ آود شاه حجاز
که ای نامور گرد گردون فراز
 
هنوز این سواران شمشیردار
ندارند با ما به شمشیر کار
 
نخواهیم کز ما تنی رزم جوی
شود پیش ازاین قوم بی آبروی
 
چو این گفته شد شاه و هر دو سپاه
سوی نینوا بر گرفتند راه
 
چو لختی برفتند یکران شاه
باستاد برجا نپیمود راه
براساس گریز به
موضوع گریز :
مناسبت گریز :
براساس سبک شعر
روضه شور واحد تک زمینه رجز خوانی زمزمه جفت نوحه مناجات نامشخص مدح مسجدی سینه زنی واحد سنگین دکلمه دم پایانی واحد تند پیش زمینه سرود سالار زینب حاج ناظم همه جا کربلا راس تو میرود بالای نیزه ها ببینید ببینید گلم رنگ ندارد نوحه سنتی ببینید ببینید گلم رنگ ندارد سیدی ماکو مثلک الغریب غریب گیر آوردنت زبانحال به سمت گودال از خیمه دویدم من دودمه مدح و مرثیه مفاعیل مفاعیل فعول شعر خوانی
براساس قالب شعر
دوبیتی غزل قصیده مثنوی چهار پاره رباعی ترجیع بند مستزاد شعر نو شعر سپید ترکیب بند قطعه مسمط نا مشخص مربع ترکیب تک بیتی مخمس
براساس زبان
فارسی عربی ترکی
براساس شاعر
محتشم کاشانی میلاد عرفان پور امیر عباسی قاسم صرافان محمد مهدی سیار غلامرضا سازگار رضا یعقوبیان علی اکبر لطیفیان قاسم نعمتی اسماعیل تقوایی مرتضی محمود پور حسن لطفی امیر حسین سلطانی محمود اسدی علی انسانی مظاهر کثیری نژاد محمود ژولیده ولی الله کلامی زنجانی میثم مومنی نژاد حسن ثابت جو عباس میرخلف زاده سید حمیدرضا برقعی سید هاشم وفایی سید رضا موید خراسانی محمدرضا سروری یوسف رحیمی احمد بابایی محسن عرب خالقی سید پوریا هاشمی علیرضا خاکساری وحید زحمتکش شهری مهدی رحیمی زمستان حسن کردی روح اله نوروزی مرضیه عاطفی بهمن عظیمی حسین رحمانی میلاد قبایی محسن صرامی رضا آهی رضا تاجیک اصغر چرمی محمد جواد شیرازی مهدی نظری وحید قاسمی وحید محمدی محسن کاویانی مجتبی صمدی شهاب حمید رمی محمد حسین رحیمیان محمد حسن بیات لو امیر روشن ضمیر نا مشخص محمد محسن زاده گنجی امیر ایزدی حسین قربانچه رضا رسول زاده جواد حیدری محمد سهرابی محمد جواد پرچمی سيد مهدي سرخان رضا یزدانی سید مهدی موسوی حسن صنوبری محسن رضوانی سیدجواد پرئی سید محمد جواد شرافت علی سلیمیان محمدجواد غفورزاده (شفق) سید مجتبی رجبی نورآملی حسن بیاتانی عماد خراسانی رحمان نوازنی مسعود اصلانی حافظ محمدرضا آغاسی علی حسنی صمد علیزاده محمد صمیمی کاظم بهمنی مجید تال مهدی قهرمانی احسان محسنی فر شیخ رضا جعفری میثم سلطانی مصطفی صابر خراسانی محمد فردوسی علیرضا قزوه قاسم افرند محمد مهدی عبداللهی محمد خسروی جواد دیندار سعید خرازی علیرضا عنصری حسین میرزایی حسن جواهری مصطفی قمشه ای علامه حسن زاده آملی میثم خالدیان علی زمانیان حسین ایمانی سیدعلی احمدی(فقیر) سید مجتبی شجاع محمد حسین فرحبخشیان (ژولیده نیشابوری) محسن داداشی امام خمینی (ره) فواد کرمانی امیر رضا سیفی احمد اکبرزاده ملا فتح‌الله وفایی شوشتری صدّیقه‌ی طاهره (علیهاسلام‌الله) محمود شاهرخي (م.جذبه) سید محمد رستگار جواد هاشمی (تربت) سید حبیب نظاری غلام‌رضا دبیران محمدحسین علومی تبریزی سعید بیابانکی سعید توفیقی علیرضا لک جواد محمد زمانی آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی سید یاسر افشاری محمود کریمی احمد واعظی آیت الله وحید خراسانی حضرت آقای خامنه ای سید الشهدا عبدالجواد جودی خراسانی بهروز مرادی سالک قزوینی رفیق اصفهانی سید رضا حسینی (سعدی زمان) بابافغانی شیرازی تأثیر تبریزی صغیر اصفهانی (ره) وحید مصلحی یاسر حوتی حسین رستمی محمد بنواری (مهاجر) محمد بیابانی علیرضا شریف هادی جان فدا علی آمره حامد تجری مصطفی متولی مجتبی خرسندی علی صالحی علیرضا بیاتانی مهدی رحمان دوست مهدی نسترن سید محمد جوادی سید مهدی جلالی مجتبی روشن روان حامد خاکی سید محمد علی ریاضی احسان مردانی مهدی مومنی مریم سقلاطونی مجتبی شکریان همدانی عارفه دهقانی حسینعلی شفیعی (شفیع) رضا پیروی سعید پاشازاده ناصر حامدی رضا قاسمی حامد جولازاده پیمان طالبی میلاد حسنی امیر حسام یوسفی نوید اسماعیل زاده عباس شبخیز قراملکی (شبخیز) مهدی جهاندار کرامت نعمت زاده علی اصغر حاج حیدری مهدی صفی یاری محمد علی بیابانی محمد امین سبکبار هانی امیر فرجی سینا نژادسلامتی رسول میثمی صباحی بیدگلی وصال شیرازی مهدی پورپاک فاطمه نانی زاده محسن خان محمدی حبیب نیازی مجید لشگری میرزا احمد عابد نهاوندی(مرشد چلویی) آیت الله سیداحمد نجفی(آقاجون) محمد جواد خراشادی زاده ناظرزاده کرمانی سیدجلال حسینی احمد جلالی حسین عسگری علی اصغر کوهکن حجت الاسلام میر تبریزی محسن مهدوی حبیب الله چایچیان رضا فراهانی محمدرضا شمس خاکی شیرازی ابراهیم بازیار عباس احمدی سید محمد اویار حسینی محمد احمدی مرحوم الهیار خان (آصف) جواد قدوسی مجید قاسمی محمد رسولی داوود رحیمی مسعود یوسف پور حیدر توکل فاضل نظری علی ناظمی صفایی جندقی کریم رجب زاده میرزا یحیی مدرس اصفهانی غلامرضا کافی عمان سامانی مهدی محمدی پانته آ صفایی محمد بختیاری حمیدرضا بشیری محمدسعید عطارنژاد پروانه نجاتی نیما نجاری علی اشتری جعفر خونویی رضا دین پرور محمد ظفر سید رضا میرجعفری خوشدل تهرانی مهدی نعمت نژاد محسن راحت حق سجاد محرابی سید فرید احمدی مهدی زنگنه کاظم رستمی روح الله عیوضی علی اصغر ذاکری گروه یا مظلوم امیر حسین حیدری امیر اکبرزاده مهرداد مهرابی سید محمد بابامیری توحید شالچیان نغمه مستشار نظامی رحیم معینی کرمانشاهی سید محمد میرهاشمی امیرحسین الفت غلامحسین پویان احمد علوی فیاض هوشیار پارسیان مرتضی امیری اسفندقه محمدعلی مجاهدی جعفر بابایی(حلّاج) اصغر عرب فرشته جان نثاری سیدمحسن حبیب لورسه محمد علامه صادق رحمانی فرهاد اصغری یاسر مسافر عباس ویجویی عباس عنقا منوچهر نوربخش سیدحسن حسینی محمدجواد باقری محمد ارجمند محمد عظیمی محمدحسین بهجت تبریزی(شهریار) محمدسعید میرزایی مهدی خطاط ادیب الممالک فراهانی محمدعلی رحیمی محمد قاسمی احسان نرگسی رضاپور داریوش جعفری حامد آقایی سید محسن حبیب الله پور مجتبی حاذق محسن حنیفی آرش براری بهنام فرشی هستی محرابی طاها ملکی یاسر قربانی محمد داوری امیرحسین آکار اسماعیل شبرنگ آرمان صائمی علی رضوانی عماد بهرامی عادل حسین قربان امیرعظیمی حبیب باقرزاده حسین محسنات علی اصغر یزدی مجتبی رافعی میثم خنکدار ابراهیم لآلی قاسم احمدی مهدی علی قاسمی پوریا باقری علی اکبر نازک کار نوید اطاعتی فاطمه خمسی مهدی میری مجتبی کرمی محمد دستان علی کاوند مهدی قربانی محمد مبشری محمدرضا رضایی موسی علیمرادی محمدعلی نوری میلاد یعقوبی حسین صیامی مرتضی مظاهری میرزا احمد الهامی کرمانشاهی ناصر دودانگه علیرضا وفایی(خیال) امیر فرخنده حسین واعظی سعید نسیمی محسن غلامحسینی منصوره محمدی مزینان ابراهیم روشن روش سید علی حسینی مرضیه نعیم امینی حمید فرجی امیرعلی شریفی جعفر ابوالفتحی محمد کاظمی نیا امیر علوی رضا قربانی مهدی کاشف امیرحسین محمودپور رضا اسماعیلی حسن فطرس عالیه رجبی رضا باقریان محسن عزیزی محمدرضا ناصری روح الله پیدایی محمد زوار ایمان کریمی مصطفی رفیعی مجتبی قاسمی محمود قاسمی مجید خضرایی یونس وصالی محمود یوسفی ایمان دهقانیا بردیا محمدی مجتبی دسترنج ملتمس محمد مهدی شیرازی محسن زعفرانیه حسین خیریان حامد شریف مهدی شریف زاده ابالفضل مروتی مصطفی کارگر معین بازوند سید جعفر حیدری محسن ناصحی روح الله قناعتیان محمدحسین ملکیان مقداد اصفهانی رسول عسگری عفت نظری سجاد شاکری احمد ایرانی نسب مسعود اکثیری حسن رویت علی سپهری سید امیر میثم مرتضوی سیدمحمد مظلوم حسین رضایی حیران علی مشهوری (مهزیار) علی قدیمی نیر تبریزی فیاض لاهیجی حسین عباسپور محمد بن یوسف اهلی شیرازی جویای تبریزی (میرزا دارا) سید رضا هاشمی گلپایگانی سید علی اصغر صائم کاشانی امیرحسین کاظمی سارا سادات باختر علی اصغر شیری محمد حسین آغولی (ترکی شیرازی) سلمان احمدی وحید اشجع مهرداد افشاری مرجان اکبرزاد محمد-مهدی-امیری شهره انجم شعاع عبدالحمید-انصاری‌-نسب مرتضی-بادپروا محمدرضا-بازرگانی زهرا براتی امیرحسن بزرگی متین زهرا بشری موحد سید-حکیم-بینش فاطمه‌ سادات پادموسوی سعید-تاج‌-محمدی مهدی چراغ‌زاد حامد حسینخانی سیده فرشته حسینی سیدموسی حسینی کاشانی علی‌اصغر الحیدری (شاعر هندوستانی) محمد سجاد حیدری سمیه خردمند ایرج میرزا محسن سیداسماعیلی میرزا محمد باقر صامت بروجردی میرزا حاجب بروجردی (افصح الشعراء) میرزا محمد رفیع (رفیع‌الدین) (واعظ قزوینی) آشفته شیرازی سید وحید حسینی مسعود مهربان مهدی انصاری رضا حامی آرانی سید حسن رستگار محمدجواد وثوقی حمید کریمی اسماعیل روستایی احمد شاکری ابراهیم زمانی محمد کیخسروی محمد جواد مهدوی یاسین قاسمی حسین کریمی مهدی امامی جواد کلهر مجتبی فلاح محمدجواد غفوریان پدرام اسکندری حسن اسحاقی نوید طاهری محمود مربوبی سیروس بداغی میلاد فریدنیا شهریار سنجری رضا ملایی مجید رجبی امیرحسین نجمی عمران بهروج صادق میرصالحیان حجت بحرالعلومی محمدحسین ذاکری رسول رشیدی راد زینب احمدی حامد خادمیان حمیدرضا محسنات حسین اخوان (تائب) محمود شریفی مهدی مقیمی وحید دکامین شهرام شاهرخی فرشید یارمحمدی علی فردوسی رضا شریفی سیدعلی رکن الدین عبدالحسین مخلص آبادی حسین سنگری رضا هدایت خواه مهران قربانی محسن قاسمی غریب سید مصطفی غفاری جم سید مسعود طباطبایی احمد عزیزی حسین زحمتکش حمید عرب خالقی سجاد روان مرد میثم کاوسی رضا مشهدی امیرحسین وطن دوست محمد کابلی محمدهاشم مصطفوی محمد دنیوی (حاتم) علی اکبر حائری محمدرضا طالبی کمیل کاشانی محمدباقر انتصاری مرتضی عابدینی علی حنیفه عبدالرضا کوهمال جهرمی سینا شهیدا مهدی فرجی حسنا محمدزاده سید مصطفی مهدجو علی میرحیدری علی خفاچی حسین ایزدی پرویز بیگلری چاوش اکبری زهرا هدایتی هاشم طوسی (مسلم) نجمه پورملاکی نادر حسینی سجاد شرفخانی علی زارعی رضایی محمدعلی رضاپور سید محسن حسینی مرحوم نادعلی کربلایی ابوالفضل عصمت پرست مجتبی نجیمی مجید نجفی مجید بوریان منش علی علی بیگی سید محسن علوی محمد جواد مطیع ها ناهید رفیعی امیررضا یوسفی مقدم سید علی نقیب ایوب پرندآور نوید پور مرادی علی ذوالقدر سید ابوالفضل مبارز علی شکاری حمید رحیمی انسیه سادات هاشمی محسن حافظی عبدالحسین میرزایی مهدی قاسمی رضا خورشید فرد وحیده افضلی سید محمد حسین حسینی محمد سجاد عادلی مهدی زارعی سید محمد جواد میرصفی یدالله شهریاری امید مهدی نژاد محمد صادق باقی زاده محمد خادم محمدرضا کاکائی سید حجت سیادت مهدی مردانی جواد محمود آبادی حسین شهرابی حامدرضا معاونیان احمد جواد نوآبادی محمد علی قاسمی خادم عرفان ابوالحسنی ظهیر مومنی سید صادق رمضانیان عاطفه سادات موسوی عاصی خراسانی علی محمدی حسین زارع سید مصطفی سیاح موسوی حمید محبی وحید نوری حسین اوتادی هادی ملک پور مهدی کبیری محمدرضا نادعلیان فرشید حقی رامین برومند (زائر) محمدرضا اسدی سجاد زارع مولایی سید امیر حسین فاضلی سید مصطفی حسینی راد محمد رستمی محسن همتی محمود تاری سید واصفی غلامرضا شکوهی کمیل باقری محمد حسین بناریان لیلا علیزاده مهدی حنیفه جواد کریم زاده سید صابره موسوی میرزا محمد تقی قمی (محیط) حاج ملا احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی (صفایی) عباس همتی یغما جندقی
براساس مداح
حاج منصور ارضی حاج محمود کریمی حاج محمدرضا طاهری حاج سعید حدادیان حاج میثم مطیعی حاج مجید بنی فاطمه حاج حمید علیمی حاج حسین سیب سرخی حاج مهدی سلحشور حاج سید جواد ذاکر حاج جواد مقدم حاج عبدالرضا هلالی حاج سید مهدی میردامادی حاج مهدی رسولی حاج حسن خلج حاج مهدی لیثی حاج نریمان پناهی حاج سید رضا نریمانی حاج احمد واعظی حاج حسین طاهری حاج مهدی سماواتی حاج محمد حسین پویانفر حاج سید حمیدرضا برقعی نا مشخص حاج میثم مؤمنی نژاد حاج مهدی اکبری حاج قاسم صرافان حاج مهدی مختاری حاج محمدرضا محمدزاده حاج کاظم اکبری حاج ابالفضل بختیاری حاج محمدرضا آغاسی حاج حنیف طاهری حاج وحید نادری حاج حسین رضائیان حاج امیر عباسی حاج محمد بیابانی حاج سید علی رضوی حاج سید مهدی هوشی السادات نزارالقطری حاج اسلام میرزایی حاج حسین سازور حاج محسن عرب خالقی حاج صابر خراسانی سید رسول نریمانی محمد جعفری ارسلان کرمانشاهی جبار بذری حاج اکبر مولایی حاج امیر برومند حاج محمدرضا بذری حاج حیدر خمسه حاج حسن حسین خانی حاج حسین عباسی مقدم حاج غلامحسین علیزاده حاج حسین عینی فرد حاج مهدی رعنایی حاج مصطفی روحانی حاج روح الله بهمنی حاج امیر کرمانشاهی حاج میرزای محمدی حاج وحید گلستانی حاج سید امیر حسینی علی فانی حاج سید علی مومنی حاج امین مقدم حاج محمد کمیل حاج محمد حسین حدادیان حاج سعید پاشازاده حاج مقداد پیرحیاتی حاج محمد سهرابی حاج محمد فصولی کربلایی حاج فرهاد محمدی حاج ابوذر بیوکافی حاج سید محمد جوادی حاج سید محمد عاملی حاج وحید یوسفی حاج محمد یزدخواستی حاج مجتبی رمضانی کویتی پور حاج محسن صائمی حاج حسین رستمی مرحوم استاد محمدعلی کریم خانی حاج حسین باشی حاج مهدی وثیق حاج شیخ محمد ناصری سید علی حسینی حاج محمد امانی مرحوم محمدعلی چمنی حاج رضا قنبری حاج عبدالله شیران مرحوم استاد سلیم موذن زاده حاج علی اصغر ارغوان مرحوم حاج فیروز زیرک کار سید حسین قاضی سید مهدی حسینی استاد محسن فرهمند حاج احمد عثنی عشران حاج محمد احمدیان حاج صادق آهنگران حاج اکبر نوربهمنی سیدرضا میرجعفری سیدرضا تحویلدار ایمان کیوانی حاج محمدحسین عطائیان حاج حسن شالبافان حاج محمدصادق عبادی حاج علی عرب حاج علیرضا قزوه حاج آرش پیله وری حاج مهدی تقی خانی حاج یزدان ناصری حاج امیرحسن محمودی حاج حمید دادوندی حاج احمد نیکبختیان حاج امیرحسن سالاروند حاج هاشم سالار حسینی حاج ابراهیم رحیمی حاج محمد صمیمی حاج حمیدرضا قناعتیان حاج محسن عراقی حاج محسن طاهری حاج حسین ستوده حاج مهدی دقیقی حاج حسین رجبیه حاج رحیم ابراهیمی حاج حسین فخری حاج صادق حمزه حاج حسین هوشیار حاج حسین جعفری استاد رائفی پور حاج داوود احمدی نژاد مرحوم مرشد حسین پنجه پور حاج سید محمد حسینی حاج هادی گروسی حاج محمدرضا مختاریان حاج حسن کاشانی حاج وحید جلیلوند حاج حیدر منفرد حاج علی مهدوی نژاد حاج مرتضی امیری اسفندقه حاج حسین خلجی حاج وحید قاسمی حاج سید محمود علوی حاج سعید قانع حاج سید جعفر طباطبائی حاج حسین محمدی فام حاج هادی جان فدا حاج علی علیان حاج صادق کریمی حاج محسن توکلیان حاج محمد قربانخوانی حاج حسن رضا عبداللهی حاج مرشد میرزا مرحوم مرشد میرزا حاج مهدی اقدم نژاد شهید حسین معز غلامی حاج حسین رحمانی حاج علی اکبر سلحشور حاج محمد گرمابدری حاج محمد جواد احمدی حاج احمد اثنی عشران حاج جواد ابوالقاسمی حاج محمد مهدی اسماعیلی حاج محسن حسن زاده حاج اکبر بازوبند آیت الله سید محمدحسن طهرانی مجید رضانژاد محمدجواد توحیدی حاج یدالله محمدی مرحوم سید مهدی احمدی اصفهانی حاج محمود گرجی حاج رضا علی رضایی حاج جواد باقری حاج سید ابراهیم طاهریان حاج مسعود پیرایش حاج محمدرضا نوشه ور حاج حسن بیاتانی حاج علی اکبر زادفرج حاج علی جباری حاج علی کرمی حاج سعید خرازی حاج هادی ملک پور حاج حسن عطایی حاج محمد کریمی حاج محمد رستمی حاج جواد حیدری