گل های عالم را معطر کرده بویت

گل های عالم را معطر کرده بویت
ای آن که می گردد زمین در جست و جویت
یادش بخیر آن روزها ریحان به ریحان
می چید پیغمبر بهشت از رنگ و بویت
سیاره ها را در نخی می چیدی آرام
می ساختی تسبیحی از خاک عمویت
برداشتند از سفره ات نان، مردم شهر
جرعه به جرعه آب خوردند از سبویت
درهای رحمت باز می شد با دعایت
دردا که می بستند درها را به رویت
تاریخ می داند فدک تنها بهانه است
وقتی بهشت آذین شده در آرزویت
وقتی منزه گشته خاک از سجده هایت
وقتی مطهر می شود آب از وضویت
چادر حمایل می کنی از حق بگویی
حتی اگر یک شهر باشد روبرویت
برخاستی با آن صفت های جلالی
این بار آتش می چکید از خلق و خویت
حتی زمان می ایستد از این تجسم
تو سوی مسجد می روی مسجد به سویت
از های و هو افتاد دنیا با سکوتت
دنیا به آرامش رسید از های و هویت
از بانگ بسم الله رحمن الرحیمت
از آن نهیب الذین آمنویت
تو خطبه می خواندی و می لرزید مسجد
ذرات عالم یک صدا لبیک گویت
خطبه به اوج خود رسید آن جا که می ریخت
مدح علی حیدر به حیدر از گلویت
گفتم علی... او قطره قطره آب می شد
 آن شب که روشن شد سپیدی های مویت
آن شب که زخم تو دهان وا کرد آرام
 زخم تو آری زخم آن رازِ مگویت
هنگام دفن تو علی با خویش می گفت
 رفتی ولی پایان نمی یابد شروعت

139
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها) | غسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرسید حمیدرضا برقعی
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت