گذرم بر در میخانه ی مهتاب افتاد

گذرم بر در میخانه ی مهتاب افتاد
در سرم عطر خوش سیب و می ناب افتاد
 
تا که دیدم همگان ذکر حسن می گویند
باز هم مثل همیشه دهنم آب افتاد
86
0
موضوعمدح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریز
شاعروحید قاسمی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت