کسی که صحن خانه اش گلــیم بود

کسی که صحن خانه اش گلــیم بود
چهـــارمین صـــراط مســتقــیم بـود
خـــدا نبود اگــــر چـــه او کریـــم بـود
همان که کــــم صداش می کنیم بود
 
کرامــــتش بـــه غربتــش نمـی رسد
و دســت هـــم به تربـتش نمی رسد
 
دو چشم نه دو چشمه ی شراب ساز
کـــه ذره پـــرورنــــد و افــتا ب ســاز
سریــــع الســــتجابه مستـجاب ساز
سکـــوت کــــردن تـــــو انقـــلاب ساز
 
و زیــــر گنـــــبد کبــــــود کــربــــــلا
نبـــــود صــــــلح تـــــــو نبــود کربلا
 
چــــقدر از تـــــو کــم غــزل نوشته اند
لــــب تـــــو را پـــر از عسل نوشته اند
تـــــو را دلــــــاور جمـــــل نوشــته اند
کــــه دشــــمنان تــو را اجل نوشته اند
 
به معـــــرکـــه کـــم از عــلی نداشتی
سپـــــاه و لـــــشکری ولـــی نداشتی
 
شهــــید کـــوچه بودی و شـهید کشت
رخ کــــبود و گیـــــسوی ســـپید کشت
تــــو را یکـــــی دو روز قـــبل عید کشت
زنـــــت تـــــو را بــــه خـاطر یزید کشت
 
تـــو زخـــــم از زبـــــان شــهر خورده ای
تــــو اولیـــــن امـــــام زهــــر خـورده ای
84
0
موضوعمدح | شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) | امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریزصلح امام حسن مجتبی (علیه السلام) | ماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمصطفی صابر خراسانی
قالبمربع ترکیب
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت