کربلا فیض عظیم است نظر می خواهد

کربلا فیض عظیم است نظر می خواهد
راهپیمایی این جاده سر می خواهد


کار هر کس نبود بچه به مسلخ بردن
این فقط کار حسین است جگر می خواهد

86
0
موضوعاربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرحسین قربانچه
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج منصور ارضی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت