عطر گل جنت روی دست نسیم است

عطر گل جنت روی دست نسیم است
صد قافله دل ، زائر عبدالعظیم است
گلشن از این گل باغ و چمن شد
روشن جهان از حسن حسن شد
جشن کریم و ابن کریم است
عید عظیم عبدالعظیم است
مولا یا مولا....
فرزند نور است و به عالم نور عین است
"من زاره به ری کمن زار الحسین" است
در سایه ی او سمت خدائیم
همسایه ی با کرببلائیم
در جنت او دلها مقیم است
عید عظیم عبدالعظیم است
مولا یا مولا....
جود و کرم بوسه زده بر دست و پایش
"انت ولینا " به حق باشد سزایش
برشیعه کویش دارالسلام است
پیک سلام از هشتم امام است
نور کلامش در یتیم است
عید عظیم عبدالعظیم است

81
0
موضوعولادت حضرت عبدالعظیم حسنی
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد