به آن دلی که برآن سجده نه فلک دارد

به آن دلی که برآن سجده نه فلک دارد
دل من ودل تو درد مشترک دارد
 
کسی که حرمت ماراشکست میدانست
که حرمت دراین خانه را ملک دارد
 
خدا کند که بسوزد سپس رود بر باد
کسی که ازدل خونت دل خنک دارد
 
محبت من وتو سنگ امتحان همه است
میان جنت ودوزخ خدا محک دارد
 
بگیرپرده زر و ماه آسمانی من
که این گرفتگی ات ریشه درفدک دارد
 
فقط به آینه من نشسته گردغمت
ولی توآینه ات ازسه جا ترک دارد
 
به جزتونیست گلی که نشان عشق مرا
به روی ساقه وگلبرگ وشاخه حک دارد
 
غذانمی خورد وگریه می کند زینب
دوباره سفره ی امروزمان نمک دارد
13
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمحسن عرب خالقی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت