امان از آتش ز درب و دیوار

امان از آتش ز درب و دیوار
نوشته با خون امان از مسمار
حرم تنها و هجوم بیداد
امان از این غم که مادر افتاد
آتش بر عرش کبریا زدند
سیلی بر نور هل اتی زدند
عصمت خدا را چرا زدند
وای
بین آن شعله و دود
پشت در فاطمه بود
وای از آن طفل شهید
وای از آن روی کبود
ای وای ای وای ای وای ای وای
به جنت گریان رسول خاتم
سر قدسیان به زانوی غم
زمین و افلاک زغم افسردند
که دست بسته علی را بردند
طعنه بر آیات خدا زدند
ای مسلمانان زهرا را زدند
ناموس حیدر را چرا زدند
وای
میرود دیده ی تر
بین کوچه خونجگر
یک طرف فاطمه و
یک طرف چهل نفر
ای وای ای وای ای وای ای وای

92
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیشور
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت