ایها المظلوم-ayohalmazloom
حبیب-ابن-مظاهر-اصحاب-امام-حسین-علیه-السلام
لطفاً برای جستجوی گریز های متفاوت در این مناسبت به کادر جستجوی گریز در سمت راست صفحه مراجعه فرمایید
نمایش هر صفحهمورد
شد چو وارد شه، به دشت کربلا
گشت اندر کوفه، غوغایی به پا
 
شد به بازار، آن زمان روزی «حبیب»
دید بر پا گشته اوضاعی غریب
 
خاصه اندر سوق سیّافان شهر
عدّه‌ای تیغ و سنان بدْهند زهر
 
از یکی پرسید: تیغت بهر چیست؟
گفت: از بهر حسین بن علی است 
 
«مسلم بن عوسجه» در آن میان
با حنا در کوفه بود، آخر روان
 
گفت با وی، آن حبیب نکته‌یاب:
موی خود را کن ز خون سر، خضاب
 
زآن که محبوب من و تو کربلاست
خون ما، بر موی ما، آخر حناست
 
جو حنایی را که رنگش، ثابت است
خوشدل آن کاو این حنا بر مویْ بست
 
الغرض؛ گشتند هر دو ره‌سپار
چون شب آمد، سوی کوی عشق یار
 
چون رسیدند آن دو، نزد شه ز راه
هر یکی زد بوسه بر رخسار شاه
 
این شنیدستم که مسلم، زودتر
کشته گشتی از حبیب خوش‌سِیَر
 
چون به خاک افتاد آن محنت‌نصیب
بر سرش با شاه دین آمد، حبیب
 
گفت با مسلم، حبیب نیک‌خو:
گر وصیّت باشدت، با من بگو
 
کرد مسلم پس اشاره سوی شاه
که منه دامان شاه کم‌سپاه
 
تا نگشتی کشته چون من، ای حبیب!
برنداری دست از این شاه غریب 
 
این وصیّت را عمل، آن یار کرد
یاری شاهنشه ابرار کرد
 
هم‌چو مسلم، آن حبیب بی‌قرین
بُد سرش بر دامن سلطان دین
 
لیک شاه دین چو افتادی به خاک
با تن مجروح و جسم چاک‌چاک
 
کس در آن لحظه نیامد بر سرش
از بلندی در تماشا، خواهرش
 
ختم کن، «خوشدل»! که از این ماجرا
سوخت، قلب شیعیان مرتضی
جان به قربان وفایت یا حبیب بن مظاهر
به اسرار تن جدایت یا حبیب بن مظاهر
 
***از سعادت سر به پای سبط پیغمبر نهادی
سر فدای خاک پایت یا حبیب بن مظاهر
 
طینت خاک تو را حق چون ز علیین سرشته
لاله توحید را در گلشن قلب تو کشته
 
***نام نیکوی تو را در دفتر ایمان نوشته
ساخت از اهل ولایت با حبیب بن مظاهر
 
چون سرت عهد است کسر بار در گرو شد
در مقام امتحان چون اختلاف نو بنوشد
 
***طرقوا گویان ز کوفه پیک هر دل پیشرو شد
برد سوی کربلایت یا حبیب بن مظاهر
 
خواستی اندر وطن سازی محاسن را خضابی
در دلت پیدا شد از شور حسینی انقلابی
 
***در زمین کربلا کردی ز یکرنگی شتابی
تا ز خون گردد حنایت یا حبیب بن مظاهر
 
در هوای نفس گردد شوق جانبازی فزونی
خویش را وارسته بنمودی ز دونی و زبونی
 
***کرد آخر تیر معشوق کمان ابروی خونی
کشته با خون خدایت یا حبیب بن مظاهر
 
بارور گشتی به ظل رافت نخل امامت
گشت خاک تربتت مصداق اعجاز کرامت
 
***بابی انتم زوال روز و شب و بس تا قیامت
ازگدا و پادشاهت یا حبیب بن مظاهر
 
شوق دریانی به درگاه حسینت بود بر سر
لله الحمد این سعادت شد برای تو میسر
 
***کامران گر دیدی اندر بذل جان تا روز محشر
گشت درد تو دوایت یا حبیب بن مظاهر
 
چون تو بودی حافظ قرآن از آن رو شد به دوران
چون سر تو با حسین بر نوک نی چون مهر رخشان
 
***راس شاه کربلا بر نی چو (صامت) چشم گریان
خواند قرآن از برایت یا حبیب بن مظاهر
زهیر از جهان چون بپرداخت جای
حبیب گزین گشت رزم آزمای
 
مرآن پیر فرخ که بادش درود
زاصحاب پیغمبر پاک بود
 
که در کودکی شاه بطحا دیار
بپرورده او را بسی در کنار
 
بسی بوسه داده به چشم و سرش
به هر جمع بوده ستایشگرش
 
پرستنده ای بود شب زنده دار
شه اولیا را به جان دستیار
 
کتاب خدا را ز بر داشتی
به طاعت شب و روز بگذاشتی
 
به هر شب در آن پیر فرخ گهر
یکی ختم قرآن نمودی زبر
 
برادرش خواندی همال بتول
وزو شاد بودی روان رسول
 
فزون برگذشته بدو ماه و سال
ز پیری خمیده قدش چون هلال
 
چو دستوری آن پیر فرخنده خواست
بدو گفت شاهنشه داد راست
 
که زین غم میافزا مرا رنج و درد
همان تا دگر کس بجوید نبرد
 
نوانی ترا تاب پیگار نیست
شتابت به مرگ خود از بهر چیست
 
فراغت مرا پشت می بشکند
همان کوی آباد ویران کند
 
یکی کهنه تیغی تو در دست من
روانکاه و تن سوز و زشت اهرمن
 
به مرگ تو ای پیرمرد سره
نگون گرددم رایت میسره
 
مرا یادگاری تو از بوتراب
چو بینمت یاد آورم زان جناب
 
بدو گفت پیر ای خداوند من
ببین بر دل آرزومند من
 
بر آر از شهادت مرا کام جان
سرافراز گردان به هر دو جهان
 
مرا موی از آن گشت کافور گون
که رنگین شود در رکابت به خون
 
به پیرانه سر نوجوانی کنم
پس از مرگ خود کامرانی کنم
 
جوانان چو دادند جان شادمان
چرا پیر مردان نبازند جان
 
من از کوفه بهر همین آمدم
به جانبازی شاه دین آمدم
 
به ناچار شه داد دستوری اش
اگر چند غمگین بد از دوری اش
 
سوار جوان نیرو و پیر سر
بیامد به میدان و چون شیر نر
 
خروشید کای لشکر سنگدل
که پیغمبر است از شما تنگدل
 
جهانجو حبیب مظاهر منم
شهنشاه را یار و ناصر منم
 
چو آرم به مردی کمر بر میان
نترسم ز صد بیشه شیر ژیان
 
چو شمشیر در پهنه ی کین زنم
سرو ترک مردان به خاک افکنم
 
اگر چند از سالخوردی توان
براز خود ندانم یکی پهلوان
 
بسی سرد و گرم جهان دیده ام
من از مرگ هرگز نترسیده ام
 
منم سرفشان تیغ دست یلی
یک جان نثار از حسین علی
 
فرستید گردی به میدان کار
که مردی هر کس شود آشکار
 
بگفت این و بر دشمنان حمله کرد
بیافکند برخاک شصت و دو مرد
 
یکی زشت مرد تمیمی نژاد
بیفکند میدان بر آن کارزار
 
بزد نیزه ای کش تن جنگجوی
نگون آمد از باره ی گرمپوی
 
همی خواست برخیزد از جای خویش
دگر باره گیرد ره جنگ پیش
 
بدیل صریم ازکمین گاه تاخت
سرازنامور پیکرش دور ساخت
 
بیاویخت بر گردن بادپای
روان شد سوی مکه آن تیره رای
 
شنیدم یکی پور بودش حبیب
که درکودکمی بدسعادت نصیب
 
به بطحا زمین اندرون جای داشت
قدم روزی از شهر بیرون گذاشت
 
براو بر به ناگه سواری گذشت
که تازان همی آمد از پهندشت
 
سری بربه فتراکش آویخته
به خونش بر باره آمیخته
 
چو لختی بدان پاک سر بنگریست
سرباب خود را بدید و گریست
 
یکی سنگ سخت اززمین برگرفت
عنان سمند ستمگر گرفت
 
بدان سنگ بشکافت مغز سوار
بیفکندش از باره ی راهوار
 
بیاورد از آن پس سرباب پیر
بشستش به مشک و گلاب وعبیر
 
به خاکش نهان کرد و شد مویه گر
همی تا که بد زنده بهر پدر
 
به فرخ حبیب از جهان آفرین
زاندازه بیرون رساد آفرین
شنیدم در آن دشت با شهریار
سپه بد هزار و پیاده هزار
 
دهم شب که شه کردشان آزمون
به گردش نماندند ازصد فزون
 
بد انسان که خواهد شدن گفته باز
چو هنگام آن زین پس آید فراز
 
حبیب مظاهر ز یاران شاه
چو دید آن فزونی ز کوفی سپاه
 
سوی داور دادگر شد روان
خم آورد بالا چو شاخ نوان
 
چنین با خداوند دین راند راز
که قوم من ای شاه گیتی طراز
 
دراین سرزمین اند نزدیک و دور
فزونند درمردی و فر و زور
 
همه با من ای رهنمای جهان
زیک پروزند وز یک دودمان
 
بفرمای دستوری ام کاین زمان
شوم نزد آن نامداران چمان
 
ازایشان یکی بهره یار آورم
به لشگرگه شهریار آورم
 
شه حیدری فر جوازش بداد
روان گشت پیر خردمند شاد
 
چو نزدیک خیل خود آمد فراز
شدندش اسد گوهران پیشباز
 
بسی در برش پوزش آراستند
همه عذر شرمنده گی خواستند
 
که شاد آمدی ای شبان رمه
تو را بنده گانیم از جان همه
 
ستاده همه تا چه فرمان دهی
که مان مهتر قوم و پیر رهی
 
به ایشان چنین گفت فرخ حبیب
که ای دوده را تن به تن فر و زیب
 
شما گر بخواهید روز شمار
زخشم خدا آمدن رستگار
 
پناه جهان اندرین سرزمین
غریب است و بی یاور و بی معین
 
به لشگر گهش روی یاری نهید
به مردانگی پیش او جان دهید
 
چو لختی به اندرزشان لب گشاد
به پوزش بگفتند کای پیر راد
 
همه کهترانیم و بر ما بزرگ
تویی ای سرافراز – پیر سترگ
 
به فرمان تو گوش بنهاده ایم
سرو پیکر جان تو را داده ایم
 
شنید این چو از دوده فرزانه مرد
ستایش به هر یک بی اندازه کرد
 
نود مرد رزم آور تیغ دار
گزین کرد از آنان پی کارزار
 
به همره بیاورد و بسپرد راه
که پیوسته گردد به یاران شاه
 
ستمکار بن سعد ناپاکزاد
گروهی ز لشگر به ازرق بداد
 
فرستاد زی رزم آنان دمان
ابا نیزه و تیغ و تیر وکمان
 
چو دیدند نامی جوانان خیل
که آمد سپاهی به کردار سیل
 
کشیدند ازدل چوتندر خروش
پی رزم آنان سپردند هوش
 
به هم بر دو رویه سپه تاختند
دم گاودم پر نوا ساختند
 
چو لختی نمودند با هم نبرد
به چرخ ازسم اسبشان خاست گرد
 
به یاران فرخنده گوهر حبیب
زکوفی سواران درآمد نهیب
 
هم از بد سگالان تنی صد نگون
به خاک آمدند از فراز هیون
 
چو دیدند یاران پاکیزه رای
که درجنگ دشمن ندارند پای
 
ز رزم بداندیش رخ تافتند
سوی بنگه خویش بشتافتند
 
حبیب سرافراز زینسان چو دید
سوی لشگر شاه تنها چمید
 
به شه گفت زان کوشش وکارزار
هم از کار آنان که آورد یار
 
شهنشه از آن داستان عجب
شگفتی به لا حول بگشاد لب
رسید آنچه بر آل احمد ستم
همه ازعرب بود نی از عجم
 
زکین رزم جستند با داورا
نه با سبط مظلوم پیغمبرا
 
کسی کو بود شاه دنیا و دین
بود رزم آن رزم جان آفرین
 
چو پر گشت از لشگر آن دشت کین
به شه گفت شهزاده ی راستین
 
علی اکبر آن شبه خیرالبشر
حسین علی را گرامی پسر
 
که از کوفه آید پیاپی سپاه
پی رزم ما ای جهاندارشاه
 
شگفتا که نامد برون یک سوار
پی یاری ما زکوفه دیار
 
به فرزند فرمود فرخنده شاه
که آیند یاران ما هم ز راه
 
درآندم یکی گردآمد پدید
چو آن گرد را داور دین بدید
 
بفرمود کای جان نثاران من
مر این گرد باشد ز یاران من
 
سراسر نماییدشان پیشباز
به سوی من آرید با خود فراز
 
چو رفتند یاران پاکیزه خوی
بدیدند دو پیر کافور موی
 
که تازند باهم تکاور به راه
پیاده به همره غلامی سیاه
 
سرو روی و دستار مو پر غبار
از ایشان عیان نور پروردگار
 
نوردیده فرسنگ های گران
پی یاری داور داوران
 
دو پیر سرافراز با فر و زیب
یک مسلم راد و دیگر حبیب
 
که بودند ز اصحاب خاص رسول
به دین پیرو پاک شوی بتول
 
چو دیدند آن مهتران را زدور
زبان پر ز تسبیح و سر پر زشور
 
سراسر ز توسن به زیر آمدند
بر آن دو فرزانه پیر آمدند
 
بگفتند شان بس درود و سلام
وزان پس چمیدند سوی امام
 
چو بیننده شان روی شه را بدید
بسودند برخاک روی سپید
 
پس آنگه نهادند با اشک و آه
به پوزش سرخویش بر پای شاه
 
که ای درخور کرسی کبریا
سرافراز سبط شه انبیا
 
به پابوس تو گرچه دیر آمدیم
پی جانفشانی دلیر آمدیم
 
چو در پای تو جانفشانی کنیم
به پیرانه سر نوجوانی کنیم
 
کشید اندر آغوششان شاه تنگ
بزد بوسه برموی کافور رنگ
 
بفرمود: کای پیروان رسول
زکردارتان شاد شوی بتول
 
بسی شاد گشتم ز دیدارتان
خدا باد راضی زکردارتان
 
کشیدید سختی به راهم همی
ازین رنجتان عذر خواهم همی
 
شنیدم که آن هر دو پیر کهن
به کوفه درون داشتندی وطن
 
شه دین چو جا کرد درکربلا
به کوفه شد این داستان برملا
 
حبیب مظاهر شنید این خبر
به دل کرد پنهان خیال سفر
 
یکی روز از خانه بیرون چمید
به بازار کوفه به مسلم رسید
 
بدیدش که استاده آن پاک هوش
بر دکه ی مرد حنا فروش
 
بدو گفت: بعد از درود و سلام
که دهان ای برادر تو را چیست کام؟
 
بدو گفت: حنا بخواهم خرید
که سازم بدان سرخ موی سپید
 
بدو گفت آن مهتر کامیاب
بیا تا نمایم تو را آن خضاب
 
که تنها نه رنگین کند موی تو
کند سرخ پیش خدا روی تو
 
خضابی کز آن زیور دین کنند
وزان عاشقان چهره رنگین کنند
 
خضابی که اندر دم واپسین
گذارند بر موی مردان دین
 
بگفتا به جز خون به میدان عشق
خضابی ندارند مردان عشق
 
تو را زین خضاب است گر آرزوی
سوی کربلا با من اکنون بپوی
 
که درآن زمین خسرو کم سپاه
به عزم شهادت زده بارگاه
 
به همراه او اهل بیت رسول
غریب اند و بی یار و زار و ملول
 
چو مسلم شنید این سخن را حبیب
برفت از سرش هوش و از تن شکیب
 
همان لحظه با یار روشن روان
سوی خانه رفتند زار و نوان
 
حبیب سر افراز با بنده گفت
که رازی است از من بباید شنفت
 
از آن پروریدستمت سالیان
که راز من ازخلق داری نهان
 
ستور من و مسلم نامور
نهانی ز مردم به دروازه بر
 
بمان اندر آنجا که آییم ما
وز آنجا شتابیم زی کربلا
 
مرآن بنده ی راد ازجای جست
برفت و ابر توسنان بر نشست
 
زکوفه برون رفت و از راه دور
باستاد برکف عنان ستور
 
زمانی همی سوی ره بنگرید
رخ خواجگانش نیامد پدید
 
به خود گفت گویا که ازبیم جان
پشیمان شدند از سفر خواجگان
 
همان به که من خود شتابم همی
مگر این سعادت بیابم همی
 
بزد اسب و آمد بدانسو روان
که گشتند پیدا برو خواجگان
 
حبیبش بزد بانگ کای بیوفا
عنان بازکش کآمدم از قفا
 
گمانم نبد کاندرین روز تنگ
گریزی و نام اندر آری به تنگ
 
چو آن بنده بشنید آوای پیر
باستاد و از باره آمد به زیر
 
به جان آفرین خورد سوگند سخت
که ای نامور خواجه ی نیکبخت
 
نبودم به دل برخیال فرار
زمن کی زند سرچنین زشت کار؟
 
چو لختی دراینجای کردم درنگ
نگشتید پیدا و شد وقت تنگ
 
بگفتم همانا زین ترکتاز
شما را پشیمانی آمد فراز
 
سوی کربلا کردم آهنگ راه
که خود جان کنم برخی جاه شاه
 
بدو خواجگان آفرین خواندند
سپس باره زی کربلا راندند
 
نبشتند اینگونه اهل خبر
که درکربلا شاه پیروزگر
 
پس از قتل مسلم به جا بود از وی
یکی جفت با کودکی خوبروی
 
که آن ماهرو نیز با سعی مام
بشد کشته اندر رکاب امام
 
ندانم که آورد با خویشتن
بدان رزمگه مسلم آن هر دوتن
 
ویا از پی او سپردند راه
پی یاری داور کم سپاه
براساس گریز به
موضوع گریز :
مناسبت گریز :
براساس سبک شعر
روضه شور واحد تک زمینه رجز خوانی زمزمه جفت نوحه مناجات نامشخص مدح مسجدی سینه زنی واحد سنگین دکلمه دم پایانی واحد تند پیش زمینه سرود سالار زینب حاج ناظم همه جا کربلا راس تو میرود بالای نیزه ها ببینید ببینید گلم رنگ ندارد نوحه سنتی ببینید ببینید گلم رنگ ندارد سیدی ماکو مثلک الغریب غریب گیر آوردنت زبانحال به سمت گودال از خیمه دویدم من دودمه مدح و مرثیه مفاعیل مفاعیل فعول شعر خوانی
براساس قالب شعر
دوبیتی غزل قصیده مثنوی چهار پاره رباعی ترجیع بند مستزاد شعر نو شعر سپید ترکیب بند قطعه مسمط نا مشخص مربع ترکیب تک بیتی مخمس
براساس زبان
فارسی عربی ترکی
براساس شاعر
محتشم کاشانی میلاد عرفان پور امیر عباسی قاسم صرافان محمد مهدی سیار غلامرضا سازگار رضا یعقوبیان علی اکبر لطیفیان قاسم نعمتی اسماعیل تقوایی مرتضی محمود پور حسن لطفی امیر حسین سلطانی محمود اسدی علی انسانی مظاهر کثیری نژاد محمود ژولیده ولی الله کلامی زنجانی میثم مومنی نژاد حسن ثابت جو عباس میرخلف زاده سید حمیدرضا برقعی سید هاشم وفایی سید رضا موید خراسانی محمدرضا سروری یوسف رحیمی احمد بابایی محسن عرب خالقی سید پوریا هاشمی علیرضا خاکساری وحید زحمتکش شهری مهدی رحیمی زمستان حسن کردی روح اله نوروزی مرضیه عاطفی بهمن عظیمی حسین رحمانی میلاد قبایی محسن صرامی رضا آهی رضا تاجیک اصغر چرمی محمد جواد شیرازی مهدی نظری وحید قاسمی وحید محمدی محسن کاویانی مجتبی صمدی شهاب حمید رمی محمد حسین رحیمیان محمد حسن بیات لو امیر روشن ضمیر نا مشخص محمد محسن زاده گنجی امیر ایزدی حسین قربانچه رضا رسول زاده جواد حیدری محمد سهرابی محمد جواد پرچمی سيد مهدي سرخان رضا یزدانی سید مهدی موسوی حسن صنوبری محسن رضوانی سیدجواد پرئی سید محمد جواد شرافت علی سلیمیان محمدجواد غفورزاده (شفق) سید مجتبی رجبی نورآملی حسن بیاتانی عماد خراسانی رحمان نوازنی مسعود اصلانی حافظ محمدرضا آغاسی علی حسنی صمد علیزاده محمد صمیمی کاظم بهمنی مجید تال مهدی قهرمانی احسان محسنی فر شیخ رضا جعفری میثم سلطانی مصطفی صابر خراسانی محمد فردوسی علیرضا قزوه قاسم افرند محمد مهدی عبداللهی محمد خسروی جواد دیندار سعید خرازی علیرضا عنصری حسین میرزایی حسن جواهری مصطفی قمشه ای علامه حسن زاده آملی میثم خالدیان علی زمانیان حسین ایمانی سیدعلی احمدی(فقیر) سید مجتبی شجاع محمد حسین فرحبخشیان (ژولیده نیشابوری) محسن داداشی امام خمینی (ره) فواد کرمانی امیر رضا سیفی احمد اکبرزاده ملا فتح‌الله وفایی شوشتری صدّیقه‌ی طاهره (علیهاسلام‌الله) محمود شاهرخي (م.جذبه) سید محمد رستگار جواد هاشمی (تربت) سید حبیب نظاری غلام‌رضا دبیران محمدحسین علومی تبریزی سعید بیابانکی سعید توفیقی علیرضا لک جواد محمد زمانی آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی سید یاسر افشاری محمود کریمی احمد واعظی آیت الله وحید خراسانی حضرت آقای خامنه ای سید الشهدا عبدالجواد جودی خراسانی بهروز مرادی سالک قزوینی رفیق اصفهانی سید رضا حسینی (سعدی زمان) بابافغانی شیرازی تأثیر تبریزی صغیر اصفهانی (ره) وحید مصلحی یاسر حوتی حسین رستمی محمد بنواری (مهاجر) محمد بیابانی علیرضا شریف هادی جان فدا علی آمره حامد تجری مصطفی متولی مجتبی خرسندی علی صالحی علیرضا بیاتانی مهدی رحمان دوست مهدی نسترن سید محمد جوادی سید مهدی جلالی مجتبی روشن روان حامد خاکی سید محمد علی ریاضی احسان مردانی مهدی مومنی مریم سقلاطونی مجتبی شکریان همدانی عارفه دهقانی حسینعلی شفیعی (شفیع) رضا پیروی سعید پاشازاده ناصر حامدی رضا قاسمی حامد جولازاده پیمان طالبی میلاد حسنی امیر حسام یوسفی نوید اسماعیل زاده عباس شبخیز قراملکی (شبخیز) مهدی جهاندار کرامت نعمت زاده علی اصغر حاج حیدری مهدی صفی یاری محمد علی بیابانی محمد امین سبکبار هانی امیر فرجی سینا نژادسلامتی رسول میثمی صباحی بیدگلی وصال شیرازی مهدی پورپاک فاطمه نانی زاده محسن خان محمدی حبیب نیازی مجید لشگری میرزا احمد عابد نهاوندی(مرشد چلویی) آیت الله سیداحمد نجفی(آقاجون) محمد جواد خراشادی زاده ناظرزاده کرمانی سیدجلال حسینی احمد جلالی حسین عسگری علی اصغر کوهکن حجت الاسلام میر تبریزی محسن مهدوی حبیب الله چایچیان رضا فراهانی محمدرضا شمس خاکی شیرازی ابراهیم بازیار عباس احمدی سید محمد اویار حسینی محمد احمدی مرحوم الهیار خان (آصف) جواد قدوسی مجید قاسمی محمد رسولی داوود رحیمی مسعود یوسف پور حیدر توکل فاضل نظری علی ناظمی صفایی جندقی کریم رجب زاده میرزا یحیی مدرس اصفهانی غلامرضا کافی عمان سامانی مهدی محمدی پانته آ صفایی محمد بختیاری حمیدرضا بشیری محمدسعید عطارنژاد پروانه نجاتی نیما نجاری علی اشتری جعفر خونویی رضا دین پرور محمد ظفر سید رضا میرجعفری خوشدل تهرانی مهدی نعمت نژاد محسن راحت حق سجاد محرابی سید فرید احمدی مهدی زنگنه کاظم رستمی روح الله عیوضی علی اصغر ذاکری گروه یا مظلوم امیر حسین حیدری امیر اکبرزاده مهرداد مهرابی سید محمد بابامیری توحید شالچیان نغمه مستشار نظامی رحیم معینی کرمانشاهی سید محمد میرهاشمی امیرحسین الفت غلامحسین پویان احمد علوی فیاض هوشیار پارسیان مرتضی امیری اسفندقه محمدعلی مجاهدی جعفر بابایی(حلّاج) اصغر عرب فرشته جان نثاری سیدمحسن حبیب لورسه محمد علامه صادق رحمانی فرهاد اصغری یاسر مسافر عباس ویجویی عباس عنقا منوچهر نوربخش سیدحسن حسینی محمدجواد باقری محمد ارجمند محمد عظیمی محمدحسین بهجت تبریزی(شهریار) محمدسعید میرزایی مهدی خطاط ادیب الممالک فراهانی محمدعلی رحیمی محمد قاسمی احسان نرگسی رضاپور داریوش جعفری حامد آقایی سید محسن حبیب الله پور مجتبی حاذق محسن حنیفی آرش براری بهنام فرشی هستی محرابی طاها ملکی یاسر قربانی محمد داوری امیرحسین آکار اسماعیل شبرنگ آرمان صائمی علی رضوانی عماد بهرامی عادل حسین قربان امیرعظیمی حبیب باقرزاده حسین محسنات علی اصغر یزدی مجتبی رافعی میثم خنکدار ابراهیم لآلی قاسم احمدی مهدی علی قاسمی پوریا باقری علی اکبر نازک کار نوید اطاعتی فاطمه خمسی مهدی میری مجتبی کرمی محمد دستان علی کاوند مهدی قربانی محمد مبشری محمدرضا رضایی موسی علیمرادی محمدعلی نوری میلاد یعقوبی حسین صیامی مرتضی مظاهری میرزا احمد الهامی کرمانشاهی ناصر دودانگه علیرضا وفایی(خیال) امیر فرخنده حسین واعظی سعید نسیمی محسن غلامحسینی منصوره محمدی مزینان ابراهیم روشن روش سید علی حسینی مرضیه نعیم امینی حمید فرجی امیرعلی شریفی جعفر ابوالفتحی محمد کاظمی نیا امیر علوی رضا قربانی مهدی کاشف امیرحسین محمودپور رضا اسماعیلی حسن فطرس عالیه رجبی رضا باقریان محسن عزیزی محمدرضا ناصری روح الله پیدایی محمد زوار ایمان کریمی مصطفی رفیعی مجتبی قاسمی محمود قاسمی مجید خضرایی یونس وصالی محمود یوسفی ایمان دهقانیا بردیا محمدی مجتبی دسترنج ملتمس محمد مهدی شیرازی محسن زعفرانیه حسین خیریان حامد شریف مهدی شریف زاده ابالفضل مروتی مصطفی کارگر معین بازوند سید جعفر حیدری محسن ناصحی روح الله قناعتیان محمدحسین ملکیان مقداد اصفهانی رسول عسگری عفت نظری سجاد شاکری احمد ایرانی نسب مسعود اکثیری حسن رویت علی سپهری سید امیر میثم مرتضوی سیدمحمد مظلوم حسین رضایی حیران علی مشهوری (مهزیار) علی قدیمی نیر تبریزی فیاض لاهیجی حسین عباسپور محمد بن یوسف اهلی شیرازی جویای تبریزی (میرزا دارا) سید رضا هاشمی گلپایگانی سید علی اصغر صائم کاشانی امیرحسین کاظمی سارا سادات باختر علی اصغر شیری محمد حسین آغولی (ترکی شیرازی) سلمان احمدی وحید اشجع مهرداد افشاری مرجان اکبرزاد محمد-مهدی-امیری شهره انجم شعاع عبدالحمید-انصاری‌-نسب مرتضی-بادپروا محمدرضا-بازرگانی زهرا براتی امیرحسن بزرگی متین زهرا بشری موحد سید-حکیم-بینش فاطمه‌ سادات پادموسوی سعید-تاج‌-محمدی مهدی چراغ‌زاد حامد حسینخانی سیده فرشته حسینی سیدموسی حسینی کاشانی علی‌اصغر الحیدری (شاعر هندوستانی) محمد سجاد حیدری سمیه خردمند ایرج میرزا محسن سیداسماعیلی میرزا محمد باقر صامت بروجردی میرزا حاجب بروجردی (افصح الشعراء) میرزا محمد رفیع (رفیع‌الدین) (واعظ قزوینی) آشفته شیرازی سید وحید حسینی مسعود مهربان مهدی انصاری رضا حامی آرانی سید حسن رستگار محمدجواد وثوقی حمید کریمی اسماعیل روستایی احمد شاکری ابراهیم زمانی محمد کیخسروی محمد جواد مهدوی یاسین قاسمی حسین کریمی مهدی امامی جواد کلهر مجتبی فلاح محمدجواد غفوریان پدرام اسکندری حسن اسحاقی نوید طاهری محمود مربوبی سیروس بداغی میلاد فریدنیا شهریار سنجری رضا ملایی مجید رجبی امیرحسین نجمی عمران بهروج صادق میرصالحیان حجت بحرالعلومی محمدحسین ذاکری رسول رشیدی راد زینب احمدی حامد خادمیان حمیدرضا محسنات حسین اخوان (تائب) محمود شریفی مهدی مقیمی وحید دکامین شهرام شاهرخی فرشید یارمحمدی علی فردوسی رضا شریفی سیدعلی رکن الدین عبدالحسین مخلص آبادی حسین سنگری رضا هدایت خواه مهران قربانی محسن قاسمی غریب سید مصطفی غفاری جم سید مسعود طباطبایی احمد عزیزی حسین زحمتکش حمید عرب خالقی سجاد روان مرد میثم کاوسی رضا مشهدی امیرحسین وطن دوست محمد کابلی محمدهاشم مصطفوی محمد دنیوی (حاتم) علی اکبر حائری محمدرضا طالبی کمیل کاشانی محمدباقر انتصاری مرتضی عابدینی علی حنیفه عبدالرضا کوهمال جهرمی سینا شهیدا مهدی فرجی حسنا محمدزاده سید مصطفی مهدجو علی میرحیدری علی خفاچی حسین ایزدی پرویز بیگلری چاوش اکبری زهرا هدایتی هاشم طوسی (مسلم) نجمه پورملاکی نادر حسینی سجاد شرفخانی علی زارعی رضایی محمدعلی رضاپور سید محسن حسینی مرحوم نادعلی کربلایی ابوالفضل عصمت پرست مجتبی نجیمی مجید نجفی مجید بوریان منش علی علی بیگی سید محسن علوی محمد جواد مطیع ها ناهید رفیعی امیررضا یوسفی مقدم سید علی نقیب ایوب پرندآور نوید پور مرادی علی ذوالقدر سید ابوالفضل مبارز علی شکاری حمید رحیمی انسیه سادات هاشمی محسن حافظی عبدالحسین میرزایی مهدی قاسمی رضا خورشید فرد وحیده افضلی سید محمد حسین حسینی محمد سجاد عادلی مهدی زارعی سید محمد جواد میرصفی یدالله شهریاری امید مهدی نژاد محمد صادق باقی زاده محمد خادم محمدرضا کاکائی سید حجت سیادت مهدی مردانی جواد محمود آبادی حسین شهرابی حامدرضا معاونیان احمد جواد نوآبادی محمد علی قاسمی خادم عرفان ابوالحسنی ظهیر مومنی سید صادق رمضانیان عاطفه سادات موسوی عاصی خراسانی علی محمدی حسین زارع سید مصطفی سیاح موسوی حمید محبی وحید نوری حسین اوتادی هادی ملک پور مهدی کبیری محمدرضا نادعلیان فرشید حقی رامین برومند (زائر) محمدرضا اسدی سجاد زارع مولایی سید امیر حسین فاضلی سید مصطفی حسینی راد محمد رستمی محسن همتی محمود تاری سید واصفی غلامرضا شکوهی کمیل باقری محمد حسین بناریان لیلا علیزاده مهدی حنیفه جواد کریم زاده سید صابره موسوی میرزا محمد تقی قمی (محیط) حاج ملا احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی (صفایی) عباس همتی یغما جندقی
براساس مداح
حاج منصور ارضی حاج محمود کریمی حاج محمدرضا طاهری حاج سعید حدادیان حاج میثم مطیعی حاج مجید بنی فاطمه حاج حمید علیمی حاج حسین سیب سرخی حاج مهدی سلحشور حاج سید جواد ذاکر حاج جواد مقدم حاج عبدالرضا هلالی حاج سید مهدی میردامادی حاج مهدی رسولی حاج حسن خلج حاج مهدی لیثی حاج نریمان پناهی حاج سید رضا نریمانی حاج احمد واعظی حاج حسین طاهری حاج مهدی سماواتی حاج محمد حسین پویانفر حاج سید حمیدرضا برقعی نا مشخص حاج میثم مؤمنی نژاد حاج مهدی اکبری حاج قاسم صرافان حاج مهدی مختاری حاج محمدرضا محمدزاده حاج کاظم اکبری حاج ابالفضل بختیاری حاج محمدرضا آغاسی حاج حنیف طاهری حاج وحید نادری حاج حسین رضائیان حاج امیر عباسی حاج محمد بیابانی حاج سید علی رضوی حاج سید مهدی هوشی السادات نزارالقطری حاج اسلام میرزایی حاج حسین سازور حاج محسن عرب خالقی حاج صابر خراسانی سید رسول نریمانی محمد جعفری ارسلان کرمانشاهی جبار بذری حاج اکبر مولایی حاج امیر برومند حاج محمدرضا بذری حاج حیدر خمسه حاج حسن حسین خانی حاج حسین عباسی مقدم حاج غلامحسین علیزاده حاج حسین عینی فرد حاج مهدی رعنایی حاج مصطفی روحانی حاج روح الله بهمنی حاج امیر کرمانشاهی حاج میرزای محمدی حاج وحید گلستانی حاج سید امیر حسینی علی فانی حاج سید علی مومنی حاج امین مقدم حاج محمد کمیل حاج محمد حسین حدادیان حاج سعید پاشازاده حاج مقداد پیرحیاتی حاج محمد سهرابی حاج محمد فصولی کربلایی حاج فرهاد محمدی حاج ابوذر بیوکافی حاج سید محمد جوادی حاج سید محمد عاملی حاج وحید یوسفی حاج محمد یزدخواستی حاج مجتبی رمضانی کویتی پور حاج محسن صائمی حاج حسین رستمی مرحوم استاد محمدعلی کریم خانی حاج حسین باشی حاج مهدی وثیق حاج شیخ محمد ناصری سید علی حسینی حاج محمد امانی مرحوم محمدعلی چمنی حاج رضا قنبری حاج عبدالله شیران مرحوم استاد سلیم موذن زاده حاج علی اصغر ارغوان مرحوم حاج فیروز زیرک کار سید حسین قاضی سید مهدی حسینی استاد محسن فرهمند حاج احمد عثنی عشران حاج محمد احمدیان حاج صادق آهنگران حاج اکبر نوربهمنی سیدرضا میرجعفری سیدرضا تحویلدار ایمان کیوانی حاج محمدحسین عطائیان حاج حسن شالبافان حاج محمدصادق عبادی حاج علی عرب حاج علیرضا قزوه حاج آرش پیله وری حاج مهدی تقی خانی حاج یزدان ناصری حاج امیرحسن محمودی حاج حمید دادوندی حاج احمد نیکبختیان حاج امیرحسن سالاروند حاج هاشم سالار حسینی حاج ابراهیم رحیمی حاج محمد صمیمی حاج حمیدرضا قناعتیان حاج محسن عراقی حاج محسن طاهری حاج حسین ستوده حاج مهدی دقیقی حاج حسین رجبیه حاج رحیم ابراهیمی حاج حسین فخری حاج صادق حمزه حاج حسین هوشیار حاج حسین جعفری استاد رائفی پور حاج داوود احمدی نژاد مرحوم مرشد حسین پنجه پور حاج سید محمد حسینی حاج هادی گروسی حاج محمدرضا مختاریان حاج حسن کاشانی حاج وحید جلیلوند حاج حیدر منفرد حاج علی مهدوی نژاد حاج مرتضی امیری اسفندقه حاج حسین خلجی حاج وحید قاسمی حاج سید محمود علوی حاج سعید قانع حاج سید جعفر طباطبائی حاج حسین محمدی فام حاج هادی جان فدا حاج علی علیان حاج صادق کریمی حاج محسن توکلیان حاج محمد قربانخوانی حاج حسن رضا عبداللهی حاج مرشد میرزا مرحوم مرشد میرزا حاج مهدی اقدم نژاد شهید حسین معز غلامی حاج حسین رحمانی حاج علی اکبر سلحشور حاج محمد گرمابدری حاج محمد جواد احمدی حاج احمد اثنی عشران حاج جواد ابوالقاسمی حاج محمد مهدی اسماعیلی حاج محسن حسن زاده حاج اکبر بازوبند آیت الله سید محمدحسن طهرانی مجید رضانژاد محمدجواد توحیدی حاج یدالله محمدی مرحوم سید مهدی احمدی اصفهانی حاج محمود گرجی حاج رضا علی رضایی حاج جواد باقری حاج سید ابراهیم طاهریان حاج مسعود پیرایش حاج محمدرضا نوشه ور حاج حسن بیاتانی حاج علی اکبر زادفرج حاج علی جباری حاج علی کرمی حاج سعید خرازی حاج هادی ملک پور حاج حسن عطایی حاج محمد کریمی حاج محمد رستمی حاج جواد حیدری