کشتی دین بی ولای مرتضی لنگر ندارد

کشتی دین بی ولای مرتضی لنگر ندارد
قیمتی در روز محشر دین بی ایمان ندارد
سعی کن مأوا کنی در کشنی آل محمد
سرنشین این سفینه بیمی از طوفان ندارد
16
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرسید رضا موید خراسانی
قالبرباعی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت