پیش تو موسی عمران و تکلم، هرگز

پیش تو موسی عمران و تکلم، هرگز
با وجود تو کنم راه خدا، گم، هرگز
 
موی جو گندمیت، جنت اعلی من است
دل دهم بر دو سه تا خوشه ی گندم، هرگز
 
باده ی ناب، میان لب تو خوابیده
به گدایی بروم در طلب خم، هرگز
 
مست لا یعقلم و عربده کش می خوانم
تا تو هستی، مدد از منت مردم، هرگز
 
تا به دنبال نگاه نگرانت هستم
دل شود غرقه ی دریای تلاطم، هرگز
 
زان شبی که همه ی عشق تو را دزدیدند
رد شد از روی لبت، بوی تبسم، هرگز
 
آن شبی که به سر دوش، سحر می بُردید
دست خیبر شکنت، وااااای خدا می لرزید
14
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت