هر که با زهراست احساس سخاوت می کند

هر که با زهراست احساس سخاوت می کند
« مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند»
 
 دست پخت فاطمه نان است و نانش جذبه است
هر که شد یکبار سائل کم کم عادت می کند
 
 حضرت جبریل یک جلوه است ، ذاتا وحی را....
....فاطمه تا قلب پیغمبر هدایت می کند
 
 فرشیان... نه عرشیان هم رو به او می ایستند
در میان خانه اش وقتی عبادت می کند
 
 مرتضی بر فاطمه یا فاطمه برمرتضی !!!
کیست که بر دیگری دارد امامت می کند؟!
 
 هرچه مولا مدح خود را کرد مدح فاطمه است
آینه از شان همتایش حکایت می کند
 
 روز محشر که بیاید کار دست فاطمه است
مرتضی می ایستد ، زهرا قیامت می کند
 
رشته ای از چادرش هم دست ما باشد بس است
رشته ای از چادرش ؟!....آری... شفاعت می کند
293
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد,مدح,واحد سنگین
زبانفارسی

حاج سید رضا نریمانی
حاج حمید علیمی
محمد جعفری
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت