مکین مسند شاهی علیست جلّ جلال

مکین مسند شاهی علیست جلّ جلال
خدیو ملک الهی علیست جلّ جلال

اگر که تشنه فیضی بیا بسوی علی
که بحر نا متناهی علیست جل جلال

شهی کز او ز ازل تا ابد بملک وجود
بپاست رایت شاهی علیست جل جلال

شهنشهی که بخیلش ز فرط جاه و شرف
ملایکند سپاهی علیست جل جلال

جمال آنکه ز هر آینه توانی دید
برون ز فکرت واهی علیست جل جلال

کسی که جمله ی ذرات بر ولایت او
ز جان دهند گواهی علیست جل جلال

یگانه ئی که ز ذاتش صفات حضرت حق
ظهور یافت کماهی علیست جل جلال

جلیس احمد عرشی علی است عز علا
انیس یوسف چاهی علیست جل جلال

به یونس آنکه شد از راه لطف مونس و داد
نجاتش از دل ماهی علیست جل جلال

کلیم چون ار نی گفت هاتفی گفتش
حق ار مشاهده خواهی علیست جل جلال

شهی که سلسله ی انبیا بوقت بلا
به او شدند پناهی علیست جل جلال

زمین معرکه و روی خصم آنکه نمود
برنگ لعلی و کامی علیست جل جلال

مهی که داده بر ایام بهر نظم جهان
نظام سالی و ماهی علیست جل جلال

کسی کز اوست بجا هر قدر شریعت را
اوامر است و نواهی علیست جل جلال

بامر و نهی الهی چو نیک در نگری
همیشه آمر و ناهی علیست جل جلال

همان کسی که جهان پر کند ز عدل و دهد
بظلم و جور تباهی علیست جل جلال

صغیر را ز کرم آنکه رو سفید نمود
بحال نامه سیاهی علیست جل جلال

18
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرصغیر اصفهانی (ره)
قالبقصیده
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت