علی اول ، علی آخر ، علی حق

علی اول ، علی آخر ، علی حق
علی باطن ، علی ظاهر ، علی حق
نوشت در کوثر و یاسین و اخلاص
و شمس و طارق و فاطر علی حق
14
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرجواد دیندار
قالبرباعی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت