شاهنشه ملک لامکان است علی

شاهنشه ملک لامکان است علی
سرحلقه رندان جهان است علی
آرام دل و راحت جان می طلبد
آرام دل و راحت جان است علی
13
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمصطفی قمشه ای
قالبرباعی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت