سلطان سریر لامکانست علی

سلطان سریر لامکانست علی
مولا و امیر انس و جان است علی

آگه ز علوم کن فکان شیر خدا
ممدوح همه خلق جهان است علی

15
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرصغیر اصفهانی (ره)
قالبرباعی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت