ساقی امشب باده در دف می کند

ساقی امشب باده در دف می کند
مستی ما را مضاعف می کند
 
در حریم خلوت اسرار خود
باده نوشان را مشرف می کند
 
باده گفتم بادها جاری شدند
خام ریشان اسب عصاری شدند
 
چند خواهی بافتن لا تاعلات
فاعلاتا فاعلاتا فاعلات
 
تا به کی می پرسی از بود و نبود
جز ملال انگیختن آخر چه سود
 
چند می پرسی ز جبرو اختیار
اختیار آن به که باشد دست یار
 
ساقی ما اختیار تام داشت
چهارده آیینه در یک جام داشت
 
در عدم بودیم مستور وجود
تا محبت پرده ی مارا گشود
 
بود تنها حضرت پروردگار
خواست تا خود را ببیند آشکار
 
آفرید آیینه ای در خورد خویش
داد او را سینه ای در خورد خویش
 
سینه ای سینا تر از تور کلیم
سینه ای سرشار از خلق عظیم
 
نام آن آیینه را احمد نهاد
گام او را بر خطی ممتد نهاد
 
کرد آن گه سینه اش را صیغلی
تا شود تور تجلی منجلی
 
دیـد در آیـیـنه ذات کـبـریا
فاش سر کنت کنز مخفیا
 
گفت این عین تجلی من است
جام او سر مست سقای من است
 
چشم احمد باده گردان من است
ره نمای ره نوردان من است
 
خاک را با خون دل گل ساختم
خون دل خوردم ز گل دل ساختم
 
زین سبب دل محرم راز من است
پرده ی عشاق دمساز من است
 
عاشقان را بی خیالی خوشتر است
نغمه از نی های خالی خوشتر است
 
عشق بازان لاعبالی تر به پیش
تا جواب آید سؤالی تر به پیش
 
زخمه ام در جستجوی تارهاست
زین سبب هر گوشه بر پا دارهاست
 
تار بینم شور بر پا میکنم
موسی آید تور بر پا میکنم
 
آب آتش ناک دارم در سبو
باده ای سوزان ولی بی رنگ و بو
 
هر کسی نوشد دگرگون میشود
لیلی اینجا همچو مجنون میشود
 
هر کسی نوشد چونان آتش شود
اهل دل گردد ولی سرکش شود
 
هر کسی نوشد سلیمانی کند
وانچه میدانیم و میدانی کند
 
میتراود اسم اعظم از لبش
میرسد با اذن ما بر مطلبش
 
باده ی ما باده ی انگور نیست
شهد ما در لانه ی زنبور نیست
 
باده ی ما شهد علم احمدیست
اولین شرط حضورت بی خودیست
 
بی خود از خود شو خداوندی مکن
با خداوند جهان رندی مکن
 
محرم ما را پریشانی مباد
مهر ما محتاج پیشانی مباد
 
ای نمازآگین پس از هفتاد سال
کو تحول کو طرب کو شور و حال
 
کی سزد خاموش و بی وجد و طلب
بر لب دریا بمیری تشنه لب
 
آستین شوق را بالا بزن
دست دل بر دامن دریا بزن
 
جرعه ای از جام آگاهی بزن
مست شو کوس الا اللهی بزن
105
0
موضوعمدح | ولادت حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم) | حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم)
گریز
شاعرمحمدرضا آغاسی
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیدکلمه
زبانفارسی

حاج محمدرضا آغاسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت