زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت

زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت
توحید انعکاس نمایانتری نداشت
 
جز در مقام عالی زهرا فنا شدن
ملک وجود فلسفه دیگری نداشت
 
زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت
دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت
 
فرموده اند در برکات وجود او
زهار اگر نبود علی همسری نداشت
 
محشر بدون مهریه همسر علی
سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت
 
حتی بهشت با همه نهر های خود
چنگی به دل نمیزد اگر کوثری نداشت
 
دیروز اگر به فاطمه سیلی نمی زدند
دنیا ادامه داشت دگر محشری نداشت
15
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه,واحد
زبانفارسی

حاج محمد حسین پویانفر
حاج وحید نادری
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت