دنیا ، ز ستاره ، سبحه گر بردارد

دنیا ، ز ستاره ، سبحه گر بردارد
حاشا که فضائل تو را بشمارد
ایمان تو را ، ندید دشمن ، زیرا
کافر ، همه را به کیش خود پندارد

49
0
موضوعمدح حضرت ابوطالب (سلام الله علیه)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی