دلا باید که هردم یا علی گفت

دلا باید که هردم یا علی گفت
نه هر دم بل دمادم یا علی گفت
که در روز ازل قالوبلا را
هر آنچه بود عالم یا علی گفت
ز لیلی من شنیدم یا علی گفت
به مجنونی رسیدم یا علی گفت
مگر این وادی دارالجنون است
که هر دیوانده دیدم یا علی گفت
نسیمی غنچه ای را باز میکرد
به گوش غنچه آندم یا علی گفت
چمن با ریزش باران رحمت
دعا می کرد و او هم یا علی گفت
خمیر خاک آدم چون سرشتن
چو بر میخواست آدم یا علی گفت
مسیحا هم دم از اعجاز میزد
ز بس بیچاره مریم یا علی گفت
کجا مرده به آدم زنده میشد
یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد
کلیم آنجا مسلم یا علی گفت
به هنگام فکندن داخل نار
خلیل الله اعظم یا علی گفت
به هنگام فرو رفتن به طوفان
نبی الله اکرم یا علی گفت
پیمبر در عروج از آسمانها
بقصد قرب اعظم یا علی گفت
محمد در شب معراج بشنید
ندایی آمد آنهم یا علی گفت
علی در خم به دوش آن پیمبر
قدم بنهاد و آندم یا علی گفت
مگر خیبر زجایش کنده میشد
یقین آنجا علی هم یا علی گفت
علی را ضربتی کاری نمیشد
گمانم ابن ملجم یا علی گفت
13
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریزضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین علی (علیه السلام) | فتح خيبر امیرالمومنین علی (علیه السلام) | غدیر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
شاعرمحمدحسین علومی تبریزی
قالبقصیده
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی

نزارالقطری
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت