تسلیت تسلیت یا مظهر العجائب

تسلیت تسلیت
یا مظهر العجائب
از داغ ابوطالب
چشم فلک از غصه تر شد
بابای امت بی پدر شد
واویلتا آه و واویلا
واحزنا واحزنا
شد سال غم و محن
میگرید ابالحسن
علی شده تنها چه سخت است
غسل تن بابا چه سخت است
واویلتا آه و واویلا
میگرید میگرید
خورشید دین با ماه اش
قرآن و بسم الله اش
میگرید پیغمبر اکرم
کفن شده سقای حرم
واویلتا آه و واویلا

62
0
موضوعوفات حضرت ابوطالب (سلام الله علیه)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه سنتی
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد