بتخانه ی شرک را شکستی ای دست

بتخانه ی شرک را  شکستی ای دست
بر خندق جهل ، راه بستی ای دست
هر جا که نشان "فوق ایدیهم" بود
معنای "ید الله " تو هستی ای دست

68
0
موضوعغدیر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریزمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت