اولم کشت و بعد جانم داد

اولم کشت و بعد جانم داد
دست بشکست و پس عنانم داد
گفتمش بیت ذوالجلال کجاست
مولد خویش را نشانم داد
خواستم مدح مدح حضرتش خوانم
رخ نهان کرد و پس زبانم داد
میل کردم که زائرش باشم
پای بشکست و پس توانم داد
بر محب بودنم یقین کردم
اشک چون خون دل روانم داد
17
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمحمد سهرابی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت