از نان خودش بخاطر شهر گذشت

از نان خودش بخاطر شهر گذشت
پس فاطمه خانم است آقا هم هست
16
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبتک بیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت