بسم الله الرحمن الرحیم

برای ارتباط با مجموعه ایها المظلوم در حال حاضر قسمت انتقاد و پیشنهاد سایت قابل استفاده می باشد.

لیکن در آینده نزدیک روشهای دیگری جهت ارتباط ارائه خواهد شد.

لذا خواهشمندیم با ارائه نظرات خود ما را در خدمت رسانی بهتر، یاری نمایید.

انتقادات و پیشنهادات